Warunki utrzymania dotacji z programu Prosument

Jak wiadomo wszystkie mikroinstalacje OZE, które są realizowane w ramach programu priorytetowego „Prosument” muszą spełniać obligatoryjne wymagania określone w treści programu NFOŚiGW. Co jednak warunkuje utrzymanie dotacji dla mikroinstalacji PV?

Ważną informacją jest, że otrzymanie dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną nie gwarantuje jej zatrzymania. W przypadku, kiedy zamontowany system PV nie będzie spełniał określonych warunków – inwestor będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Poniżej przedstawiamy cztery warunki niezbędne do utrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

1. Aby inwestor nie był zobowiązany do zwrotu dotacji z programu Prosument musi obowiązkowo utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości).

2. Prosument zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją.

3. Prosument zobligowany jest do przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację.

4. Właściciel instalacji powinien również umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.

Warunki utrzymania finansowania ze środków NFOŚiGW dostępne są na stronie programu w odpowiednio opisanych dokumentach.