Brak potwierdzania przez Prezesa URE efektu zachęty w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE

Komisja Europejska w dniu 13 grudnia 2017 r. wydała pozytywną decyzję nr SA.43697 (2015/N) w sprawie polskiego programu wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazała w niej, że wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa w ramach aukcyjnego systemu są ograniczone.

Zgodnie natomiast z postanowieniami rozdziału 3.2.4. Efekt zachęty, pkt 52 „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020” (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1), wymóg złożenia wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad danym projektem nie jest konieczny w przypadku, kiedy pomoc jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.

W związku z akceptacją aukcyjnego systemu wsparcia przez Komisję Europejską, a także wobec braku przepisów krajowych, które w świetle zaistniałego stanu faktycznego wskazywałyby na konieczność potwierdzenia tzw. „efektu zachęty” dla projektów, które będą ubiegać się o pomoc publiczną w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, stwierdzić należy, że brak jest podstaw do kontynuowania przeprowadzania przez Prezesa URE oceny wskazanej w dyspozycji art. 43 ust. 9 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Wobec powyższego dotychczasowe dokumenty i formularze dotyczące badania tzw. „efektu zachęty” w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, dostępne dotychczas pod adresem: http://ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html, traktować należy wyłącznie jako dokumenty archiwalne.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Warszawski miejski carsharing nie będzie elektryczny

Następny artykuł

Na Księżycu jest już ponad 180 ton śmieci

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: