Nawet 100 proc. dotacji w nowym projekcie od NFOŚiGW

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia.

Nowy projekt priorytetowy o nazwie „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” został przyjęty 25 sierpnia przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.  Celem jest poprawa w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budżet na realizację programu ustalono na poziomie 25 mln zł.

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Dorota Zawadzka – Stępniak, mówi, że: „Polacy chętnie angażują się w lokalne inicjatywy w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w jakim żyją. Przekonaliśmy się o tym, prowadząc program pilotażowy Inicjatywy Obywatelskie, w ramach którego zrealizowanych zostanie niemal pół tysiąca oddolnych inicjatyw. Dlatego teraz dedykujemy im odrębny program”. Dodaje ona również, że we wrześniu br. zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach nowego programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. Termin rozpoczęcia naboru wniosków jest planowany na październik br. Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

Wnioski w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w formie dotacji obejmie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł, minimalna – 150 tys. zł.  Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne takie inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.