Nowy zespół doradców Michała Kurtyki

Nowy zespół doradców Michała Kurtyki

Minister Klimatu Michał Kurtyka powołał Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy ministra “właściwy do spraw klimatu oraz energii”.

Zespół będzie m.in. opracowywał rekomendacje w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu OZE, maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Będzie również przygotowywał rozwiązania legislacyjne i pozalegislacyjne związane z tymi celami.

Naszym priorytetem jest przygotowanie odpowiednich narzędzi, które przyczyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Liczę, że opracowywane przez Zespół rekomendacje i rozwiązania legislacyjne pozwolą na intensyfikację i koordynację działań służących OZE w Polsceczytamy na stronie Ministerstwa Klimatu słowa szefa resortu, Michała Kurtyki.

Zespół będzie przygotowywał rekomendacje dotyczące następujących obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

W treści zarządzenia podano również skład zespołu: 

  • Przewodniczący Zespołu – Pełnomocnik Rządu ds. OZE – Ireneusz Zyska; 
  • Koordynator Merytoryczny prac Zespołu, wskazany przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z Ministrem Klimatu; 
  • Sekretarz Zespołu Dyrektor Biura Ministra;
  • doc. dr inż. Paweł Skowroński Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej;
  • dr Grzegorz Tchorek Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego; 
  • dr inż. Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych; 
  • dr hab. inż. Jakub Kupecki Instytut Energetyki; 
  • prof. ndzw. dr hab. Adam Drobniak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 
  • prof. ndzw. dr hab. inż. Konrad Świrski Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej; 

Będzie też działało sześć grup eksperckich, którym przewodniczą poszczególni członkowie.

Źródło informacji i zdjęcia: gov.pl