Polsko-czeskie rozmowy o gospodarce wodnej

Kwestie dotyczące gospodarki wodnej, w tym m.in. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i realizacji celów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, były głównym tematem spotkania wiceministra środowiska Mariusza Gajdy i Alesia Kendika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej.

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ministrowie rozmawiali m.in. o kwestiach związanych z Ramową Dyrektywą Wodną, która  zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do końca III cyklu wdrażania Planów gospodarowania wodami (PGW), tj. do roku 2027. Stan ten jest  oceniany na podstawie kryteriów chemicznych, biologicznych oraz hydromorfologicznych. Pogorszenie któregokolwiek z nich ze względu na prowadzenie inwestycji wymaga zapisania przez państwo członkowskie tzw. derogacji, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 RDW, a tym samym wskazania nadrzędnego interesu publicznego.

„Z punktu widzenia Polski możliwość realizacji inwestycji wymagających derogacji z art. 4.7 RDW jest bardzo istotna ze względu na dynamiczny rozwój infrastruktury wodnej, w szczególności przeciwpowodziowej” – podkreślił wiceminister Gajda. Dodał również, że wytyczne dotyczące stosowania tego artykułu przez państwa członkowskie UE zostały opracowane zbyt późno i wymagają poprawy.

Realizacja celów dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych

Kolejnym tematem polsko-czeskich rozmów były zagadnienia związane z realizacją celów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jak podkreślił wiceminister Mariusz Gajda, Polska realizuje jej postanowienia w szczególności poprzez sukcesywną realizację przedsięwzięć związanych z oczyszczalniami ścieków i infrastrukturą kanalizacyjną. W Polsce realizacja gospodarki wodno-ściekowej należy do zadań własnych gmin.

Minister Gajda przypomniał, że w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2003-2015 wybudowano ponad 83 tys. km sieci kanalizacyjnej, 420 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzono ponad 1500 inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Dodał również, że z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach piątej aktualizacji KPOŚK planowane jest wybudowanie ponad 14 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie ponad 3,4 tys. km infrastruktury kanalizacyjnej.

źródło: MŚ