Porozumienie klimatyczne będzie korzystne dla Polski

W dniu 16 września br. w Watykanie, na zaproszenie papieża Franciszka, odbyło się spotkanie ministrów środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Jego tematem była ochrona środowiska, a także potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatu. Nasz kraj reprezentował minister środowiska Maciej Grabowski oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec.

Audiencja odnosiła się do publikacji ostatniej encykliki papieża „Laudato Si”, prac nad Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) i zbliżającego się szczytu klimatycznego COP21. Papież ponownie wezwał ministrów środowiska Unii Europejskiej do jeszcze bardziej wytężonej pracy w celu realizacji strategii zwalczania degradacji środowiska i ubóstwa, gdyż, jak podkreślił, obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane.

Podczas audiencji papież Franciszek zwrócił uwagę na trzy zasady: solidarności, sprawiedliwości i uczestnictwa. Podkreślił, że najbardziej narażone na degradację środowiska są państwa ubogie. Z tego względu, ze często powodowana jest przez państwa bogate, niezbędna jest solidarność międzynarodowa, oznaczająca na przykład rozwój i transfer odpowiednich technologii ekologicznych do krajów uboższych. Wspomniał również o „długu ekologicznym”, który wynika z braku równowagi handlowej i nieproporcjonalnego wykorzystywania przez niektóre kraje zasobów naturalnych. Zdaniem papieża, to właśnie państwa bogatsze powinny dawać przykład, promując programy na rzecz zrównoważonego rozwoju czy też wprowadzając cyrkulacyjny model gospodarczy, a przede wszystkim zachęcając do nowego stylu postępowania i życia.

W odniesieniu do zasady uczestnictwa, papież wskazał na potrzebę zapewnienia wszystkim ludziom udziału w decyzjach dotyczących wykorzystania możliwości, jakie daje nauka i technika. Nawiązał również do zbliżającego się szczytu COP21 w Paryżu, podczas którego ma zostać zawarta nowa globalna umowa klimatyczna. Franciszek zachęcał ministrów do intensyfikacji pracy, aby w Paryżu udało się osiągnąć pożądany wynik.

W końcowej części spotkania uczestnicy mieli okazję do krótkiej rozmowy z papieżem. Podsumowując spotkanie, minister Grabowski potwierdził, że polski rząd jest za przyjęciem w Paryżu nowej, dobrej i powszechnej umowy klimatycznej. Według niego taka umowa będzie korzystna dla zmian klimatu i zapewni Polsce warunki do zrównoważonego rozwoju.