Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Klimatyczne Uzdrowiska

O projekcie: projekt ma na celu wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych oraz wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu.

Forma dofinansowania: udzielane w formie pożyczki, dofinansowanie od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci: Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i są powołane do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Budżet: 250 mln zł

Czas realizacji:

  • Klimatyczne Uzdrowiska, część 1) „Adaptacja do zmian klimatu” – 15.07.2021 do 29.03.2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków,
  • Klimatyczne Uzdrowiska, część 2) – 15.07.2021 do 29.03.2024 roku

Dowiedz się więcej: