Gdzie wykorzystujemy olej termiczny?

W wielu sektorach przemysłu do prowadzenia prawidłowego procesu przetwórczego lub wytwórczego wymagane jest uzyskanie szczególnie wysokiej temperatury lub dostarczenie znacznych ilości energii cieplnej, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego i prawidłowego procesu wytwórczego lub przetwórczego. W wielu przypadkach przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gałęziach, w których stawiane są takie wymagania technologiczne, decydują się na budowę i utrzymywanie własnych kotłowni parowych lub wodnych, przy pomocy których w sposób samodzielny i niezależny od zewnętrznych dostawców udaje im się wytworzyć niezbędne ilości energii lub uzyskać pożądaną temperaturę.

Stosowane w tym celu aparatury oraz instalacje wykorzystywały dotychczas – jako nośniki energii cieplnej – parę lub gorącą wodę, przekazywaną pod wysokim ciśnieniem od odbiorników. Ostatnimi czasy zauważyć można jednakże nowe trendy, a coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują nowoczesne nośniki ciepła, takie jak olej termiczny, których wykorzystanie w przemyśle pozostawać może o wiele szersze, aniżeli zwykłej pary wodnej lub gorącej wody. W przeciwieństwie do tych ostatnich, wykorzystując olej termiczny do przenoszenia ciepła, pomimo jego wysokiej temperatury, nie jest konieczne stosowanie w instalacji nadciśnienia. Aparatura pracuje w sposób bezciśnieniowy, co minimalizuje ryzyko awarii oraz zapobiega skutkom chociażby tylko małej nieszczelności posiadanej instalacji grzewczej (cieplnej). Najczęściej wykorzystywanym w tym celu nośnikiem, polecanym przez ekspertów w branży jest właśnie olej termiczny.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Olej termiczny (nazywany też często zamiennie termoolejem) jest produktem organicznym (olejem grzewczym na bazie mineralnej), a ściślej – pochodną węglowodorów – składającym się dwufenylu oraz tlenku dwufenylu. Znajduje on zastosowanie jako wysokiej jakości nośnik ciepła, stosowany do bezpośredniego ogrzewania substancji wrażliwych na zmiany temperatury, w większości w tych przypadkach, gdzie nie jest wskazane miejscowe podgrzewanie materiału oraz rozkład spowodowany jego zwiększoną temperaturą.

Oleje termiczne charakteryzują się długim okresem eksploatacji, a także znaczną stabilnością temperaturą. Są odporne na utlenianie oraz nie wykazują większych skłonności do koksowania. Okres żywotności oleju (tj. czasu pozwalającego na jego wykorzystanie przemysłowe) ulegać może skróceniu z uwagi na poddawanie go nieprawidłowej eksploatacji. W szczególności unikać należy narażania nagrzanego oleju na kontakt z powietrzem, a także nadmiernego jego podgrzewania (powyżej temperatury 230 stopni Celsjusza). W obu tych sytuacjach oleje termiczne tracić będą swoje właściwości, a tym samym – stawać się niezdatnymi do dalszej pracy.

Obecnie na rynku wybierać można pomiędzy produktami wielu producentów i dystrybutorów, różniącymi się pomiędzy sobą niektórymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Dokonując wyboru optymalnego dla nas oleju termicznego warto zasięgnąć rady ekspertów z branży, którzy pomogą nam dopasować nośnik ciepła do posiadanej przez nas instalacji.

Więcej informacji o oleju termicznym na www.babcock-wanson.pl