Dobór lokalizacji pod elektrownię wiatrową

Budowa elektrowni wiatrowej to inwestycja czasochłonna oraz przede wszystkim kapitałochłonna. Mając na uwadze prawdopodobieństwo strat wynikających z kosztownego etapu przygotowawczego, niezwykle ważna jest rzetelna analiza czynników wpływających na możliwości pracy przyszłej elektrowni, by jej budowa  nie tylko doszła do skutku, ale żeby przedsięwzięcie generowało zyski. Istotnym czynnikiem jest wybór odpowiedniej lokalizacji. To właśnie dobór miejsca pod budowę elektrowni wiatrowych jest jedną z pierwszych decyzji deweloperów w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych.

Wybór odpowiedniego miejsca pod lokalizację siłowni wiatrowej należy uzależniać od wcześniej przeprowadzonej analizy warunków wiatrowych. Muszą one charakteryzować się stabilnością. Należy ponadto uwzględnić to, że większość dużych turbin wiatrowych rozpoczyna pracę przy prędkości wiatru 2 do 3 m/s, natomiast moc nominalna osiągana jest przy prędkości ponad 10 m/s. Wstępnej oceny można dokonać na podstawie atlasów i map wietrzności. Jednak czynnik decydujący o powodzeniu lokalizacji siłowni wiatrowej to przede wszystkim rzetelne informacje o prędkościach i kierunkach wiatrów oraz częstotliwości i długości okresów występowania tych wiatrów. Zgodnie z przyjętymi standardami pomiary i rejestracja parametrów wiatru powinny być prowadzone w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej jednego roku. Na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych przeprowadzana jest ocena potencjału energetycznego wiatru w badanym obszarze,  dane są zatem odpowiedzią dla inwestora, czy budowa w danym miejscu będzie opłacalna.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nasz kraj charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami wietrzności, najkorzystniejsze dla deweloperów farm wiatrowych panują przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim i tam buduje się najwięcej elektrowni wiatrowych. Jednak w ostatnim czasie rozszerzają oni obszar swoich zainteresowań na coraz większe obszary naszego kraju. Natomiast energetyka prosumencka, która bazuje na mniejszych mocach turbin, może rozwijać się na przeważającym obszarze Polski.

Warunki wietrzności to nie jedyne kryterium wpływające na wybór lokalizacji farm wiatrowych. Powinno się uwzględnić również odległość turbin od zabudowy mieszkaniowej, w celu nie przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu oraz jak największego ograniczenia efektu „migającego cienia”. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, hałas, który jest emitowany przez elektrownie wiatrowe w obszarach zamieszkanych przez ludzi nie może przekraczać poziomu 45 dB w dzień i 55 dB nocą. Należy więc lokalizować je tak, aby nie naruszały dopuszczalnych poziomów hałasu. W praktyce elektrownie wiatrowe w Polsce buduje się w odległości około 500 m od najbliższych zabudowań. Najcichszymi urządzeniami są elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu, w tym świderkowe. Dodatkowo ważne w tym temacie jest kryterium wzajemnego oddziaływania, które uwzględnia możliwość sumowania oddziaływań planowanej inwestycji z oddziaływaniami innych inwestycji zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. Należy zwrócić szczególna uwagę na ochronę przed przekroczeniem norm oraz nie dopuścić do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Istotną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe. Z możliwości budowy farm wiatrowych wyłączone są obszary chronione takie jak Natura 2000. Wszelkie projekty farm wiatrowych, które jako lokalizację przyjęły tereny cenne z uwagi na zasoby fauny i flory mogą zostać oddalone przez lokalne władze na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Lokalizowanie elektrowni wiatrowych na obszarach prawnie chronionych jest uzasadnione tylko wtedy, gdy brak jest jakichkolwiek innych alternatywnych rozwiązań i jednocześnie wykluczy się negatywne oddziaływanie na chronione elementy środowiska.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest aspekt ekonomiczny, nie należy bowiem zapominać, że budowa elektrowni wiatrowej jest inwestycją bardzo kosztowną, a przecież jej funkcjonowanie musi być opłacalne. Z tego powodu na przyszłą lokalizację wpływa również cena gruntów, warunki geologiczno- inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej, a także możliwość i koszt podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Im większa odległość farmy od sieci elektroenergetycznej, tym wyższe koszty związane z budową infrastruktury energetycznej. Dodatkowy problem stanowi również konieczność podpisywania większej ilości umów i płacenia za służebność przesyłu właścicielom gruntów, przez które będą przebiegać kable.

Ważne jest także, jakie przeznaczenie ma dany teren w gminnych dokumentach planistycznych. Korzystna dla inwestora jest sytuacja, kiedy wybrana lokalizacja posiada uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który umożliwia postawienie elektrowni wiatrowych. Jednak większość gmin nie posiada takiego dokumentu, a jego sporządzenie jest kosztowne i czasochłonne. Inwestor w takim przypadku musi czekać na przyjęcie MPZP lub ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest w ostatnim czasie dość spornym dokumentem z uwagi na określenie granicznej wielkości instalacji wymagającej jego sporządzania.