Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd 4.0

O programie: wsparcie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotacje do autkonsumpcji energii to duża zmiana w stosunku do poprzednich edycji programu.

Forma i kwota dofinansowania: poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju bezpiecznej, przemyślanej i dzięki temu efektywnej energetyki rozproszonej.

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmuje urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. 

Według regulaminu środki otrzymać można na następujące działania:

1) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie nie obejmuje zwiększenia mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Chodzi zarówno o dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

2) Zakup i montaż:
– zasobników c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
– zasobników c.w.u z grzałką elektryczną,
– buforów ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
– buforów ciepła z grzałką elektryczną,
– buforów ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiących jedno kompletne urządzenie,
– pomp ciepła typu powietrze/woda tj. pomp ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną, np.: zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

3) Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
4) Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS, wraz z montażem magazynu energii lub ciepła.

Po zmianach (od 15 grudnia 2022 roku należy złożyć wniosek w nowej formie) poziom dofinansowania prezentuje się następująco:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wynosi:

  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł.

Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie i wynosi do 50% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 3.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Maksymalna kwota dofinansowania po zmianach w programie Mój Prąd 4.0 może wynieść nawet 31 tys. zł.

Beneficjenci: program adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Czwarta edycja jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Okres kwalifikowalności kosztów liczony jest od 1 lutego 2020 roku.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) mogą ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Dowiedz się więcej: