Mój Prąd: Dotacja 5000 zł na fotowoltaikę

Program „Mój Prąd” to rządowy projekt, który jest przeznaczony dla polskich gospodarstw domowych. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę nie wyższą niż 50% kosztów instalacji. 

Program „Mój Prąd” – na czym polega?

Rządowy projekt „Mój Prąd” ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, które nie zostały ukończone przed dniem ogłoszenia konkursu, czyli przed 23 lipca 2019 r. Za ukończoną instalację uważa się taką, której licznik został już podłączony przez zakład energetyczny. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Mój Prąd” – kto może ubiegać się o dotacje?

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wymogiem dla gospodarstw domowych chcących uzyskać dotację, jest zawarcie umowy, która będzie kompleksowo regulować kwestie połączone z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Ile wynosi dotacja w programie „Mój Prąd”?

Kwota dotacji w programie „Mój Prąd” może wynosić nawet 5 tys. zł. Nie może jednak przekroczyć 50% całkowitego kosztu instalacji. Zazwyczaj koszt instalacji fotowoltaicznej przekracza 10 tys. zł, dlatego większość składających wnioski uzyskuje maksymalną kwotę dofinansowania. Dodatkowo dotacja w programie „Mój Prąd” nie jest opodatkowana.

Jak złożyć wniosek w programie „Mój Prąd”?

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są tylko od podmiotów współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostali wnioskodawcy mogą złożyć niezbędne dokumenty drogą elektroniczną, do czego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”, należy przygotować następujące dokumenty:

– kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

– dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie

– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano 

– klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Szczegółowe informacje o etapach składania wniosku znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad.

„Mój Prąd” – drugi nabór 

31 stycznia 2020 r. ruszył drugi nabór wniosków i potrwa on do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W ramach programu „Mój Prąd” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na więcej niż jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Beneficjenci otrzymują wypłaty z programu „Mój Prąd” po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.