Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 300 milionów na modernizację budynków mieszkalnych

NFOŹiGW zarezerwował 300 milionów złotych z funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowania modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą składać wnioski o dofinansowania od 31. marca do 29. maja tego roku.

Środki na modernizację energetyczną zarezerwowane zostały w poddziałaniu 1.3.2 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Dofinansowania objąć mają wielorodzinne budynki mieszkaniowe. W ramach wniosku ubiegać się można o dofinansowanie projektów o minimalnej wartości 3 milionów złotych.

Jest to już kolejny taki konkurs. W poprzednim złożono 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 229 milionów złotych. Wyniki nie są jeszcze znane. Rozstrzygnięcie zapowiadanego obecnie konkursu przewidziane jest na listopad bieżącego roku.

Projekty, które otrzymać mają dofinansowanie, obejmować muszą elementy wskazane w Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych; są to między innymi: ocieplenia przegród zewnętrznych, przebudowa lub podłączenie wydajniejszych źródeł ciepłą, modernizacja lub instalacja systemów klimatyzacji, wentylacji oraz modernizacja oświetlenia – wymiana go na bardziej energooszczędne.

Wnioski w konkursie składać mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządzające budynkami wielorodzinnymi, które nie uzyskały jeszcze dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla zainteresowanych Fundusz pragnie przygotować szkolenia dotyczące tworzenia wniosków konkursowych. Mają się one odbyć w drugim kwartale tego roku.