NFOŚiGW: Trwają konsultacje dotyczące unijnych działań w zakresie jakości powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza.

Dokument przedstawiony do konsultacji społecznych ilustruje główne ustalenia prac Partnerstwa w zakresie czterech tematów: modelowanie sytuacji specyficznych dla miasta; mapowanie regulacji i finansowania; ocena dobrych praktyk w zakresie jakości powietrza i identyfikacja barier; wytyczne dla miast w zakresie planów dotyczących jakości powietrza.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dotychczasowe wyniki prac dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality/background-paper-public-feedback, gdzie dostępne są również formularze konsultacyjne. Propozycje i uwagi należy zgłaszać do 22 sierpnia 2017 r. W konsultacjach można wziąć udział anonimowo a opinie i uwagi zostaną wykorzystane podczas dalszych prac Partnerstwa nad przygotowaniem ostatecznego planu działań.

Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bierze udział w pracach Partnerstwa Jakość Powietrza od września 2016 r. W Partnerstwie obecne są jeszcze trzy inne państwa (Holandia, Chorwacja i Czechy) oraz sześć miast (Helsinki, Londyn, Utrecht, Mediolan, Konstanca, Duisburg) i dwie organizacje (EUROCITES i HEAL). Partnerstwo wspierane jest również przez Komisję Europejską (m.in. Dyrekcję Generalną ds. Środowiska, Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji, Wspólne Centrum Badawcze) oraz program URBACT.

Celem prac Partnerstwa jest zapewnienie miastom konkretnej pomocy, dzięki badaniom wpływu zanieczyszczenia powietrza na obszary miejskie oraz opracowaniu planu działań uwzględniającego najlepsze praktyki mające wpływ na dobrą jakość powietrza. Szczegółowe informacje dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza oraz całej Agendy Miejskiej Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej Futurium Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.

Agenda Miejska Unii Europejskiej została powołana do życia na mocy Paktu z Amsterdamu w dniu 30 maja 2016 r. przez ministrów krajów członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnych za politykę miejską. Ma na celu pobudzić wzrost, poprawę jakości życia i innowacje w miastach europejskich. Partnerstwo na rzecz Jakości Powietrza jest jednym z 12 priorytetowych tematów Agendy Miejskiej UE.

Obecnie istnieje wiele miast, które mają trudności z przestrzeganiem standardów jakości powietrza ustalonych przez UE, co ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Partnerstwo na rzecz jakości powietrza postawiło sobie za zadanie najpierw zbadanie luk i sprzeczności w istniejących przepisach prawnych oraz zebranie danych na temat dostępnych możliwości finansowania jakości powietrza w miastach. Ponadto, podczas dotychczasowych prac Partnerstwa, miasta mogły wymieniać się wiedzą i dzielić najlepszymi praktykami. Następnie, na podstawie zebranych danych o obowiązujących regulacjach, dostępnych źródłach finansowania oraz o dobrych praktykach, będzie można poszukać rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie.

Partnerstwo zostało powołane na okres trzech lat (2016-2018) i w tym czasie opracowany będzie i wdrożony plan działań wraz z rekomendacjami, zawierający wskazówki i propozycje na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach.