Mój Prąd: Dotacja 5000 zł na fotowoltaikę

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że termin ogłoszenia naboru wniosków do programu “Mój Prąd” planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.  Za przyjmowania wniosków i wypłacanie dofinansowania odpowiedzialny będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie obejmuje zwrot 5 tys. zł kosztów instalacji (nie więcej niż 50 proc.). 

Założenia przygotowanego programu

Program “Mój Prąd” obejmuje mikroinstalacje – instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW i dotyczy inwestycji, które nie były zakończone przed dniem ogłoszenia konkursu (przy czym, za zakończenie uznaje się datę wymiany licznika, nie podłączenia instalacji lub montażu). Zakończenie instalacji fotowoltaicznej musi nastąpić przed dniem składania wniosku. Ministerstwo Energii współpracując z Ministerstwem Środowiska przyjęło, że termin kwalifikacji kosztów to 23 lipca 2019 roku. Udzielona dotacja ma pokryć zarówno wydatki związane z zakupem, jak i montażem instalacji PV, która została “wyprodukowana nie później niż 24 miesiące przed instalacją”.

Program “Mój Prąd” nie łączy się z programem Czyste Powietrze

W założeniach programu czytamy, że “jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu Mój Prąd.” Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, poinformował, że dotacja z “Mojego Prądu” podobnie jak z “Czystego Powietrza” może łączyć się z ulgą termomodernizacyjną.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które złożą wniosek o dofinansowanie. Osoba starająca się o udział w programie jest zobowiązana do wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji. Kontrola może odbyć się w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w programie Mój Prąd składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w budynku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. NFOŚiGW poinformowało, że na swojej stronie internetowej opublikuje wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru.