Przewodnik po Aukcjach OZE – część 6

Wprowadzona nowelizacja Ustawy OZE, potrzebuje także merytorycznego komentarza oraz wyjaśnienia. Trudnością może być między innymi rozpoznanie właściwego czasu obowiązywania poszczególnych regulacji. Ponadto, URE zdążył już przedstawić terminy tegorocznych aukcji. Na pytanie “co teraz?”, odpowiedź można znaleźć w najnowszym Przewodniku po aukcjach OZE, w którym zawiera się merytoryczny komentarz do wspomnianej ustawy po nowelizacji. 

Prezentujemy szósty – ostatni fragment “Aukcje OZE 2019 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE” autorstwa Grzegorza Skarżyńskiego i Przemysława Kałka. Zapraszamy do lektury.

Tutaj znajdziesz fragment 5:

Przewodnik po Aukcjach OZE – część 5

8.5. Procedura po wygraniu aukcji

 

Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji informuje wytwórców, którzy wygrali aukcję (art. 81 ust. 5 Ustawy OZE) oraz ogłasza wyniki aukcji, podając następujące informacje w stosunku do poszczególnych koszyków aukcyjnych (art. 81 ust. 2 Ustawy OZE):

  1. o projektach, które wygrały aukcje;
  2. o minimalnej i maksymalnej cenie po jakiej energia elektryczna została sprzedana w ramach aukcji;
  3. o łącznej wartości sprzedanej energii oraz ilości sprzedanych MWh z podziałem na kolejne lata kalendarzowe.

Nowelizacją 2019 uchylony został obowiązek wytwórcy do przekazywania Prezesowi URE w ciągu 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego informacji o realizacji harmonogramu (art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy OZE).

Po wygranej aukcji wytwórca nie ma obowiązku podpisywać jakichkolwiek umów z Zarządcą Rozliczeń. O wygranej ofercie Prezes URE zawiadamia Zarządcę Rozliczeń (art. 81 ust. 6 Ustawy OZE). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2) Ustawy OZE. Wytwórca ma jedynie obowiązek powiadomić Zarządcę Rozliczeń (podobnie jak i Prezesa URE) o dacie sprzedaży pierwszej MWh w ramach aukcyjnego systemu wsparcia w ciągu 30 dni od tego zdarzenia. Data musi zostać potwierdzona przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego przyłączona jest dana Instalacja OZE. Wzór takiego zawiadomienia znaleźć można na stronie URE.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, czyli prawo do pokrycia ujemnego salda, powstaje od momentu uzyskania koncesji Prezesa URE na wytwarzanie energii. Przed uzyskaniem koncesji produkcja i sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej jest możliwa, ale bez prawa do pokrycia ujemnego salda, i nie jest wliczana do 15 letniego okresu wsparcia (tzw. rozruch technologiczny).

Od momentu rozpoczęcia sprzedaży energii Instalacja OZE uzyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda, a po upływie pierwszego miesiąca od daty pierwszej sprzedaży energii w ramach aukcji Instalacja OZE nabywa prawo do złożenia wniosku o pokrycie ujemnego salda (patrz pkt 2.3 Dopłata do sprzedanej energii – pokrycie ujemnego salda).

Najpóźniej na dwa tygodnie przed złożeniem pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, wytwórca składa Zarządcy Rozliczeń tzw. „Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji” według wzoru umieszczonego na stronie www Zarządcy.

To był ostatni z sześciu fragmentów, “Aukcje OZE 2019 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE”. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji, zaopatrz się w Przewodnik – kliknij tutaj.