Renowacja rowów przydrożnych. O czym warto wiedzieć?

Rowy przydrożne to podłużne zagłębienia ziemne, wykonywane techniką ręczną lub mechaniczną. Na co dzień ich nie zauważamy, mimo że pełnią dość istotną rolę. Służą przede wszystkim do zbierania nadmiaru wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki bądź innego zbiornika wodnego. Z tego względu, rowy przydrożne zalicza się do rowów melioracyjnych, a szerzej do sztucznych cieków wodnych, które jako takie powinny podlegać stałej kontroli, renowacji i konserwacji.

Charakter prac przy rowach przydrożnych

W zależności od otoczenia i szacowanej ilości odprowadzanej wody, poszczególne rowy przydrożne różnią się od siebie szerokością oraz profilem ścian. Głównym zadaniem ekip roboczych jest dostosowanie rowów do ustalonych parametrów, a w razie widocznych odstępstw – np. w wyniku wyeksploatowania – przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

W tym miejscu warto dodać, że z pracami przy rowach przydrożnych często wiążą się dodatkowe zadania z zakresu budownictwa. Zalicza się do nich m.in. budowę przepustów, przejazdów i zjazdów na posesje czy pola, u zbiegu rowów ze szlakami komunikacyjnymi.

Jak właściwie przygotować rów?

Renowacja rowów nie należy do zadań prostych, a przy jej przeprowadzaniu trzeba kierować się kilkoma ważnymi zasadami.

W ujęciu ekologicznym, rów przydrożny powinien być przygotowany w taki sposób, by nie odprowadzał wody pełnej zanieczyszczeń komunikacyjnych, lecz ją zatrzymywał. Zanieczyszczenia ze stagnującej wody podlegają wówczas naturalnemu filtrowaniu i wchłanianiu przez okoliczną roślinność. Między innymi z tego powodu, większość powierzchni rowów porasta normalna zieleń lądowa. Alternatywą jest odprowadzenie wody do oczyszczalni ścieków – komentuje przedstawicielfirmy Park M ze Starego Sącza, świadczącej profesjonalne usługi utrzymania dróg i renowacji rowów.

Odrębną kwestią jest tempo, w jakim woda spływa do rowu. O stopniu spływania decyduje profil i stopień nachylenia ścian rowów. Profile bywają nierówne i zmienne, zależnie od otoczenia drogi. Generalnie jednak, woda powinna spływać sprawnie, bez napotykania przeszkód. Zbyt duża ilość zastanej wody na zboczach może doprowadzić do rozmoknięcia i osłabienia wytrzymałości nasypu drogowego.

Efektywność ponad efektowność

Dobrze funkcjonujące systemy rowów przydrożnych działają niepostrzeżenie – niezbyt efektownie, za to niezwykle efektywnie. To dlatego wodę w nich zauważamy niemal wyłącznie bezpośrednio po deszczu. Widząc rowy przydrożne, warto mieć na uwadze ich szczególną użyteczność dla codziennego utrzymania infrastruktury drogowej, a także docenić poświęcenie ekip, które spędzają dużo czasu na ich właściwym utrzymaniu, konserwacji i renowacji.