Ruszyła instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach dofinansowana przez NFOŚiGW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych. Tym samym został zakończony, terminowo i w ramach przyjętego budżetu, projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Układ oczyszczania spalin zbudowany w lokalnej ciepłowni przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Projekt suwalskiego PEC Sp. z o.o. pn. Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach został dofinansowany przez NFOŚiGW w listopadzie 2018 r. kwotą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł niemal 13,7 mln zł. Nowo zbudowana instalacja oczyszczania spalin (IOS) składa się z trzech połączonych systemów: odpylania, którego zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin; odazotowania, odpowiedzialnego za usuwanie związków azotu, w którym wykorzystany jest niekatalityczny system redukcji NOx (tzw. system SNCR) oraz półsuchej metody odsiarczania. Suwalska IOS obsługuje kocioł wodny rusztowy typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego komina betonowego, obsługującego wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycja ma docelowo ograniczyć emisję wynikającą ze spalania właśnie węgla kamiennego do poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie IED, czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w Konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do dużych obiektów). Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach zapewni w całym zakresie pracy obsługiwanego kotła osiągnięcie emisji na poziomie nie wyższym niż 90 proc. dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT.

Na efekt ekologiczny rozwiązania złoży się kilka składników. Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 28,50 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 2,20 Mg/rok.Nastąpi także redukcja emisji pyłów o średnicy większej niż 10 mikrometrów (PM10) o 1,69 Mg/rok. Termin osiągnięcia tych wskaźników wyznaczono na koniec lutego 2020 r.

Warto nadmienić, że projekt PEC Sp. z o.o. w Suwałkach zakończono już w ramach budżetu nowego programu priorytetowego NFOŚiGW Energia Plus, stanowiącego bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, w ramach którego beneficjent wystąpił o dofinansowanie przedsięwzięcia. Nowy program priorytetowy Energia Plus to oferta wsparcia bardziej czytelna i jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb beneficjentów. Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dopasowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku. Finansowanie w ramach tego programu ma przede wszystkim charakter zwrotny (pożyczki od 1 do 300 mln zł, z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane pożyczki mogą zostać częściowo umorzone. Program Energia Plus oferuje również możliwość finansowania w formie pożyczek na warunkach rynkowych. Ta oferta skierowana jest do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej, a są zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywny wpływ na środowisko.