Stuletnia elektrownia wodna doczeka się remontu

Dzięki umowie, jaką Energa Wytwarzanie SA zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zmodernizowana zostanie elektrownia wodna w Borowie, która w tym roku obchodzi jubileusz swego 100-lecia. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie 40 proc. szacowanych na ok. 7 mln zł kosztów planowanej modernizacji.

Energa Wytwarzanie SA uzyskała od WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 2 765 tys. zł na projekt „Modernizacji elektrowni wodnej w Borowie”. Szacunkowy całkowity koszt planowanej modernizacji wynosi 6 981 tys. zł. Elektrownia Borowo zlokalizowana jest w gminie Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie), należącej do tzw. Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW) – obszaru strategicznej interwencji. Projekt modernizacji zakłada wyposażenie elektrowni w dodatkowy, wysokosprawny hydrozespół o mocy 0,7 MWe i nowe urządzenia pomocnicze. Działania obejmą również poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym wymianę rozdzielni 15 kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi. Zminimalizuje to oddziaływanie na środowisko naturalne. Instalacja nowego hydrozespołu i zastąpienie wiekowych już urządzeń wydłuży oczekiwany „czas życia” elektrowni, oddanej do użytkowania ok. 1918-1919 r.

Dzięki modernizacji elektrownia będzie produkować jeszcze więcej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób Energa realizuje jeden z programów nowej strategii, jakim jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie OZE. Obecnie ok. 41 proc. energii elektrycznej Grupa wytwarza ze źródeł odnawialnych. Po modernizacji elektrowni w Borowie, produkcja z OZE wzrośnie o prawie 760 MWh, co przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 615 ton w skali roku.

Po stuletniej eksploatacji dostosujemy elektrownię w Borowie do współczesnych standardów środowiskowych i technologicznych. Planowane prace modernizacyjne będą miały znaczący wpływ nie tylko na poprawę efektywności produkcji, ale również poprawią bezpieczeństwo pracy elektrowni oraz usprawnią jej bieżącą eksploatację – mówi Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie stanowi dobry przykład skutecznie realizowanej strategii zarządzania majątkiem Spółki, mającej na celu zwiększenie efektywności naszych aktywów przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Bez otrzymanej dotacji z WFOŚiGW realizacja tego zadania nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie – dodaje Prezes Pionkowski.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne elektrowni w Borowie i jej dobry stan techniczny można zakładać, że modernizacja pozwoli na nieprzerwaną pracę obiektu przez następne dziesięciolecia. Elektrownia wodna w Borowie jest obiektem cennym także z uwagi na walory historii techniki. Zatem prace modernizacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budowli oraz specyfiki dotyczącej pracy źródeł wytwórczych jakim są elektrownie wodne.

Źródło: Grupa Energa