URE: kontrola ograniczeń w poborze energii elektrycznej

W związku z falą upałów w kraju zostały wprowadzone ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Za utrzymanie stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego odpowiedzialny jest operator sieci przesyłowej i na jego polecenie odbiorcy energii są zobligowani do przestrzegania wprowadzonych przez PSE ograniczeń w poborze prądu.

Ograniczenia w poborze energii elektrycznej mają być realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty takie są ogłaszane na stronach internetowych operatorów.

Jak zapowiedział prezes URE, Maciej Bando, urząd będzie konsekwentnie monitorował stosowanie się odbiorców do wprowadzanych ograniczeń poprzez specjalnie w tym celu powołany zespół.

Wprowadzone limity mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla wszystkich odbiorców prądu, jednak niektórzy muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. W przypadku niezastosowania się przez odbiorcę do wprowadzonych stopni zasilania Prezes URE może nałożyć na taki podmiot karę w wysokości do 15 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzednim ( art. 56 ustawy Prawo energetyczne). Regulator będzie także prowadził kontrole dotyczące stosowania wprowadzanych ograniczeń ( art. 11 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne).

Jak już wspominaliśmy, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą dużych odbiorców energii elektrycznej, tj. takich, dla których wielkość mocy umownej określona w umowach ustalona została powyżej 300 kW (gównie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo – usługowe). Wyłączone z tych ograniczeń są gospodarstwa domowe oraz szpitale i obiekty ratownictwa medycznego, obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym, porty lotnicze oraz obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej. Ograniczenia nie obejmują ponadto obiektów wojskowych, energetycznych oraz innych o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych, a także obiektów dysponujących środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Plany wprowadzania ograniczeń opracowuje i wprowadza operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Określają one wielkości maksymalnego poboru energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20. 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w umowach. Stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę (sukcesywne, stopniowe obniżanie mocy), natomiast 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń (maksymalne ograniczenia).

Każdy odbiorca informacje o dopuszczalnym maksymalnym ograniczeniu w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które zostało ujęte w planach ograniczeń, znajdzie w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.