Eurostat – udział OZE w końcowej konsumpcji w Unii Europejskiej stale rośnie – Polska daleko w tyle

Jak wynika z opublikowanych przez Eurostat w ubiegłym tygodniu danych, w 2015 roku udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w konsumpcji końcowej w Unii Europejskiej wyniósł 16,7%. W porównaniu z 2004 rokiem kiedy po raz pierwszy opublikowano tego rodzaju informacje, wskaźnik ten wzrósł niemal dwukrotnie (z 8,5%).

Polska w tym zestawieniu wypada niezwykle blado. Na 28 państw członkowskich zajmujemy 21 miejsce. Pod względem przyrostu OZE wyrażonego w wartościach bezwzględnych sytuacja wygląda jeszcze gorzej, ponieważ zajmujemy pod tym względem dopiero 25 miejsce. Mimo, że do osiągnięcia założonego na 2020 rok celu (15 procent) brakuje nam niewiele, bo 3,2 procent.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Udział OZE w konsumpcji końcowej brutto jest jednym z głównych wskaźników zakładanych w strategii Europa 2020. Zgodnie z nimi do 2020 roku powinien on wynosić 20 procent. Przy czym OZE mają pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu jej celów energetycznych po 2020 roku. Z tego powodu państwa członkowskie zgodziły się, aby udział tego rodzaju energii do 2030 roku wyniósł 27 procent.

Jak podkreśla Eurostat wśród państw członkowskich od 2004 roku udział OZE w konsumpcji końcowej brutto stale rośnie. W porównaniu z 2014 rokiem, w 2015 roku wzrósł on w 22 krajach z 28 państw członkowskich. Jeżeli chodzi o europejską czołówkę pod tym względem prym wiedzie Szwecja, w której wspomniany wskaźnik wynosi 53,9 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się: Finlandia (39,3 procent), Łotwa (37,6 procent), Austria (33 procent), Dania (30,8 procent). Dla porównania najniższy udział OZE w konsumpcji końcowej brutto odnotowano w Luksemburgu oraz na Malcie (5 procent). Następnie w Holandii (5,8 procent), Belgii (7,9 procent) oraz w Wielkiej Brytanii (8,2 procent).

Według wyliczeń Eurostatu część państw członkowskich zdołała już osiągnąć zawarte w strategii Europa 2020 cele. Dokładnie 11 z 28. Tymi państwami są: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Warto odnotować, że dwóm państwom tj. Austrii i Słowacji brakuje zaledwie 1 procent, aby sprostać wymaganym celom. Największą różnicę między docelowymi wskaźnikami przewidzianymi dla danego państwa, a tymi osiągniętymi w 2015 roku odnotowano w Holandii (8,2 procent), Francji (7,8 procent), Irlandii i Wielkiej Brytanii (6,8 procent) oraz w Luksemburgu (6 procent).