Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Geotermia Podhalańska – jak działa energia geotermalna?

geotermia podhalańska

Geotermia Podhalańska – jak działa energia geotermalna?

Zarząd NFOŚiGW przekazał informacje o planach dotyczących rozwoju polskiej geotermii.  Geotermia to źródło energii, które jest najczystsze, bezemisyjne, bezodpadowe, nie psuje krajobrazu i nie budzi kontrowersji społecznych – mówił Artur Michalski, wiceprezes Funduszu podczas wizytacji w Zakopanem i Geotermii Podhalańskiej.

B1
Reklama


Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Głębokość zalegania złóż wody geotermalnej jest mocno zróżnicowana w poszczególnych miejscach globu, ale najczęściej zawiera się w granicach 1000-4500 metrów, i więcej. Wody te wydobywa się na powierzchnię ziemi przy pomocy specjalnych odwiertów. Wody geotermalne najszersze zastosowanie znajdują w energetyce cieplnej. Te, które osiągają temperaturę rzędu 120°C i wyższą opłaca się wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest szacunkowo ok. 20% niższy od kosztu energii cieplnej wytwarzanej w ciepłowni konwencjonalnej.

Polska posiada dobre warunki geotermalne, co ilustruje mapa (poniżej) opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie zrealizowanych w kraju, a dofinansowanych przez NFOŚiGW prac badawczo – poszukiwawczych.

Reklama
geotermia 1

Energia odnawialna pozyskiwana z wód geotermalnych powinna w niedalekiej przyszłości odegrać jedną z pierwszoplanowych ról w lokalnym i regionalnym bilansie nośników energii.

Wykorzystanie czystych ekologicznie zasobów energii geotermalnej jest realne i ekonomicznie uzasadnione dla wielu obszarów na Niżu Polskim, w Karpatach i Sudetach. Zasoby energii geotermalnej w Polsce związane są z wodami podziemnymi występującymi na różnych głębokościach, w obrębie jednostek geologicznych na tych obszarach.

Wody geotermalne, dostarczając energii w obiegu zamkniętym, są czystym ekologicznie źródłem energii. Woda gorąca jest wydobywana otworem eksploatacyjnym z warstwy wodonośnej, a po przejściu przez wymiennik ciepła jest zwykle zatłaczana powrotnie otworem chłonnym.

Podział złóż geotermalnych i ich zastosowanie wyjaśnia rysunek  poniżej:

  • zasoby geotermalne niskotemperaturowe (10oC) – Pompy ciepła (ogrzewanie i chłodzenie budynków, ogrzewanie wód użytkowych);
  • zasoby geotermalne średniotemperaturowe (100oC) – Wody termalne (rekreacje, balneologia, ciepłownie geotermalne);
  • zasoby geotermalne wysokotemperaturowe (200oC) – Ciepło suchych gorących skał (produkcja energii elektrycznej).
geotermia 2 1

Zobacz jak działa Geotermia Podhalańska

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski przewidującymi dywersyfikację źródeł energii i położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Plany te zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej opartych o odnawialne źródła energii, w tym energii geotermalnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje wsparcie projektów geotermalnych poprzez dwa projekty priorytetowe NFOŚiGW:

Geologia i górnictwo  Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Dofinansowanie poprzez dotację (do 100% kosztów kwalifikowanych) wykonanie otworu doświadczalnego dla określenia przydatności złóż geotermalnych dla energetyki – ciepłownie
i elektrociepłownie. Budżet tego programu wynosi 200 mln zł. Zarząd NFOŚiGW (po dokonaniu weryfikacji programu priorytetowego) zamierza w najbliższym czasie ogłosić kolejny nabór wniosków.

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Projekty dofinansowujemy poprzez pożyczki i wejścia kapitałowe. Budżet tego programu wynosi 500 mln zł. Aplikacja wniosków trwa jeszcze do 30 czerwca 2017 r.

A także w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dofinansowujemy tu ze środków unijnych do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Budżet tego programu wynosi 210 mln zł. Pierwsza aplikacja wniosków trwała do 1 marca 2016 r. Wpłynęło 15 wniosków na kwotę dofinasowania ok. 158 mln zł; 6 wniosków na kwotę ok. 86 mln zł dotyczy energii geotermalnej.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.