Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne planu wspierania elektromobilności w Polsce

W zakończonych właśnie konsultacjach społecznych wzięło udział niemal 30 organizacji i instytucji, reprezentujących sektor biznesowy, naukę oraz organizacje pozarządowe. Partnerzy Resortu Energii zgłosili ponad 100 uwag do zaproponowanego przez Ministerstwo Planu Rozwoju Elektromobilności – część z tych uwag zostanie uwzględniona w finalnym Planie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Plan opracowywany przez resort ma na celu określenie ramowego rozwoju elektromobilności w naszym kraju i wyznacza najważniejsze cele do realizacji w tym obszarze. Jak wyjaśniają przedstawiciele ME część ze zgłoszonych uwag była zbyt szczegółowa, aby uwzględnić je w opracowywanym dokumencie, ale zostaną one na pewno poddane szczegółowej analizie przez pracowników resortu. Wszystkie te zabiegi mają na celu opracowanie ustawy o elektromobilności. Ustawa ma uwzględniać wszystkie zgromadzone uwagi, a jej treść także będzie konsultowana z partnerami społecznymi ME.

Uwagi koncentrowały się głównie na systemach ładowania pojazdów elektrycznych. ME zgodziło się z sugestiami, że wielką wagę ma instalowanie systemów ładowania wzdłuż głównych tras transportowych w kraju. Jest to niezbędne, aby samochody elektryczne uzyskały odpowiedni zasięg, porównywalny z pojazdami spalinowymi. Jak sugerowano infrastruktura ładowania powinna być przygotowana pod kątem osiągania synergii w ładowaniu pojazdów osobowych i autobusów.

Partnerzy społeczni sugerują ponadto, że konieczne jest wyodrębnienie usługi ładowania od usługi sprzedaży energii elektrycznej, a także stworzenie i rozbudowanie stacji ładowania. Kolejnym aspektem jest przykład dotyczący łączności cyfrowej, co jest niezwykle istotne w kontekście ochrony danych osobowych. Dodatkowo, podczas konsultacji zwrócono uwagę na fakt, że koniecznie może być uregulowanie prawne odsprzedaży energii z samochodu do sieci – ten mechanizm jest istotnym aspektem wykorzystania akumulatorów aut elektrycznych jako systemów przechowywania energii elektrycznej i stabilizacji sieci.

Finalnie Ministerstwo zgodziło się z faktem, że konieczna jest integracja planów budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych z rozbudową sieci przesyłowej przez Operatorów Sieci Dystrybucji. Powinno to dziać się w porozumieniu z planami samorządów w zakresie rozwoju elektromobilności.

14. września bieżącego roku Ministerstwo Energii przyjęło omawiany plan, a także krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie zarysu ustawy o elektromobilności. Może to być niezwykle istotny dokument, gdyż jak szacuje ME do 2025 roku po drogach w naszym kraju ma jeździć około miliona pojazdów elektrycznych, które zużywać będą 4 TWh energii elektrycznej rocznie.