NFOŚiGW dzieli się wiedzą na szkoleniach. Trwają zapisy

Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają jeszcze w czerwcu na cztery bezpłatne szkolenia dotyczące projektów dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (jak aplikować o dotacje z działania 2.1 i 2.2 oraz jak rozliczać przedsięwzięcia z zakresu I osi POIiŚ), a także możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu.

Wszystkie spotkania odbędą się w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a. Na każde z osobna należy zapisać się za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze. Zainteresowani nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo, ale o wpisaniu na daną listę obecności decyduje kolejność zgłoszeń.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pierwsze dwa szkolenia, które w najbliższym czasie oferuje NFOŚiGW, dotyczą POIiŚ 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

We wtorek, 12 czerwca br. odbędzie się spotkanie na temat możliwości dofinansowania systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w obszarze unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Zakres szkolenia obejmie takie kwestie, jak: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie, regulamin konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 7 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

Formularz (POIiŚ 2014-2020, II oś, działanie 2.1):

http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-21-poiis12062018/

 

Z kolei w piątek, 15 czerwca br. eksperci NFOŚiGW będą dzielić się wiedzą w ramach unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Będzie to okazja do zdobycia szczegółowych informacji na temat drugiego typu projektów tego działania, czyli tych, które obejmują swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów (chodzi zarówno o inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak i przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i).

W tym przypadku, NFOŚiGW czeka na zgłoszenia do 12 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

Formularz (POIiŚ 2014-2020, II oś, działanie 2.2):

http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie22-poiis-maj-czerwiec-2018/

 

Trzecie szkoleniowe spotkanie odbędzie się w środę, 20 czerwca br. i będzie poświęcone tematyce tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu w naborze 2018. Omówione zostaną trzy obszary priorytetowe: łagodzenie skutków zmian klimatu, dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na podpowiedzi w sprawie zasad (i tegorocznych zmian) składania wniosków w obecnym naborze, w tym m.in. wszystkich etapów tworzenia wniosku i jego oceny przez Komisję Europejską. Gościem specjalnym spotkania będzie Bernd Decker, reprezentujący Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Formularz (Program LIFE):

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life—20-czerwca-2018/

 

Ostatnie czerwcowe spotkanie w NFOŚiGW będzie wyjątkowo dwudniowe. W środę i czwartek, 27 i 28 czerwca br. gośćmi NFOŚiGW mogą być beneficjenci POIiŚ 2014-2020, ale tylko ci, którzy realizują projekty dofinansowane w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Problematyka szkolenia obejmie takie szczegółowe zagadnienia, jak m.in.: centralny system teleinformatyczny (SL2014) wraz z wymianą doświadczeń beneficjentów, zasady monitorowania realizacji umowy (w tym obowiązki sprawozdawcze), kwalifikowalność wydatków w projektach POIiŚ 2014-2020 (z uwzględnieniem rozliczania projektów realizowanych „siłami własnymi”), rozliczanie wydatków i opis dokumentów księgowych (w tym rozliczanie zaliczek), nadużycia, założenia i zakres kontroli na miejscu realizacji projektu, zamówienia publiczne w POIiŚ 2014-2020 (procedury, zmiana umowy z wykonawcą, nieprawidłowości i nadużycia).

Na szkolenie można się zgłaszać do 21 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

Formularz (POIiŚ 2014-2020, I oś):

http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkolenie-beneficjentow-1osi-poiis2014-2020czerwiec2018/