Nowelizacja ustawy o OZE: zielone światło dla ekologicznych źródeł energii

Centrum Informacji Rządu (CIR) poinformowało, że 25 czerwca Rada Ministrów zaakceptowała projekt o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz pozostałych ustaw, które zostały przedłożone przez Ministra Energii.

Nowelizacja ustawy o OZE

Ustawa rozszerza definicję prosumenta o małe i średnie przedsiębiorstwa i umożliwia URE przeprowadzenie aukcji w 2019 r. Uściśla także, że ustanowione ceny zakupu energii, z aukcji czy FiT, są cenami netto bez uwzględnienia VAT.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przypominamy, że prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną z OZE na potrzeby własne w mikroinstalacji.

W tym projekcie są dwa rozwiązania. Jedno dotyczy tak zwanych prosumentów, czyli tych, którzy inwestują w odnawialne źródła energii w małej skali i wykorzystują energię na własne potrzeby. Drugie rozwiązanie dotyczy większych inwestorów, którzy inwestują w duże elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne i inne – wyjaśnił Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej.

Prezes IEO zaznaczył, że przyjęta regulacja umożliwi małym i średnim przedsiębiorcom sprzedaż – na zasadach rynkowych – nadwyżki wytworzonej energii do sieci, a pozostałą jej część wytwórcy mogą zużyć na własne potrzeby lub zostać prosumentami – oddać wyprodukowaną nadwyżkę do sieci, a w momencie większego zapotrzebowania odebrać ją – w przypadku instalacji 10 kW 80% za darmo, powyżej 10 kW – 70%.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje definicję biogazu rolniczego. Nie może on powstawać z substratów pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz zakładów, a hydroenergia określa całą “energię mechaniczną wód”.

Komunikat CIR

Jak podano w komunikacie rządowym, projekt zakłada realizację działań mających na celu osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku w zużyciu końcowym energii brutto. Nowelizacja ustawy o OZE zakłada zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w perspektywie długoterminowej ma zapewnić stały dostęp do energii – przy utrzymaniu cen energii na jak najniższym poziomie – dla odbiorców końcowych.

Aukcje na zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii będą przedmiotem sprzedaży w 2019 r. poprzez uwzględnienie w przepisach przejściowych ich maksymalnych ilość i wartości.