Stanowisko SBF Polska PV w zakresie cen referencyjnych dla instalacji PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawiło swoje stanowisko w zakresie cen referencyjnych dla instalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Stowarzyszenia, zaproponowane w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych są zbyt niskie, aby gwarantować rentowność dla projektów o mocy zarówno poniżej jak i powyżej 1 MW.

SBF Polska PV podkreśla, że ceny referencyjne są cenami maksymalnymi, a przyjęte przez Ministerstwo wartości na poziomie 445 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW oraz 465 zł/MWh dla instalacji poniżej 1 MW mogą gwarantować rentowność jedynie dla idealnie zoptymalizowanych oraz bardzo tanio wykonanych inwestycji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według Stowarzyszenia niski poziom cen referencyjnych wynika z błędnie przyjętych założeń do ich wyliczenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia podstawą do wyliczenia ceny referencyjnej był szereg wskaźników, których poziomy w części nie odpowiadają rzeczywistym wartościom, czego przykładem jest np. poziom rocznego spadku efektywności produkcji energii, który Ministerstwo Gospodarki przyjęło na poziomie 0,2 proc., który według SBF Polska PV jest czterokrotnie niższy niż wynosi rzeczywisty spadek produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczne. Przyjęty uzysk energii na poziomie 1050 kWh/kW również jest realny jedynie na obszarach Polski o najwyższym nasłonecznieniu jak np. Lubelszczyzna biorąc pod uwagę wieloletnie średnie nasłonecznienie dla naszego kraju.

Ponadto, w przypadku kosztów budowy elektrowni PV Ministerstwo przyjęło bardzo optymistyczne założenia na poziomie 4 mln zł/MW dla instalacji o mocy do 1 MW, a 3,8 mln zł/MW dla instalacji powyżej 1 MW. Stowarzyszenie podkreśla, że instalacje do 1 MW to także instalacje o mocy kilkudziesięciu i kilkuset kW, więc w ich przypadku aktualne ceny wykonania za 1 MW mieszczą się w zakresie 4,5 – 5 mln zł/MW. W przypadku większych instalacji, powyżej 1 MW możliwa jest realizacja inwestycji w granicach 3,8 mln zł/MW pod warunkiem, że nie są wymagane dodatkowe prace w zakresie budowy dróg dojazdowych, modernizacji GPZ czy linii SN. Jak podaje Stowarzyszenie, instalacje takie są możliwe, jednak w przypadku większych instalacji PV niejednokrotnie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych zwiększających koszt 1 MW do ponad 4 mln zł. Istotny czynnik przy wyznaczaniu ceny referencyjnej to przyjęta stopa dyskonta. Według MG wskaźnik ten został przyjęty na poziomie 5 proc., co wydaje się wartością zdecydowanie zbyt niską biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne.

Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV konieczne jest podjęcie działań mających na celu przeliczenie poziomów cen referencyjnych w oparciu o realne założenia i wskazanie Ministerstwu Gospodarki luk w obecnych założeniach. Miejscem do wypracowania jednolitego stanowiska branży fotowoltaicznej, będzie I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV 23 września w Warszawie.