Trzeci kwartał w Polenergii pod znakiem poprawy

 

Polenergia S.A. po trzech kwartałach 2018 roku osiągnęła blisko 2,6 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 122 mln PLN, a skorygowany zysk netto 8,5 mln PLN.

Trzeci kwartał 2018 roku przyniósł zdecydowaną poprawę wyników Polenergii. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 48 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do poziomu blisko 1 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 64,4 mln PLN i był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16 proc. Polenergia wykazała w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 24 mln PLN, podczas gdy przed rokiem strata netto wynosiła 85,5 mln PLN. Skorygowany zysk netto wyniósł 20,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 4,7 mln PLN. W trzecim kwartale 2018 roku skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 38,4 proc. i była o 2,2 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na poprawę wyników w trzecim kwartale tego roku miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Po trzech kwartałach 2018 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27 proc. do poziomu blisko 2,6 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 121,7 mln PLN i był niższy o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Powód, to gorszy wynik na handlu energią elektryczną będący konsekwencją zamknięcia pozycji w związku z wyjątkowym wzrostem cen w pierwszej połowie 2018 roku, który częściowo został skompensowany przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej oraz energetyki konwencjonalnej. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 32,1% i była o 0,3 p.p. niższa od rozpoznanej w poprzednim roku.

„Konsekwentne przekształcanie Polenergii w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną przynosi wymierne rezultaty. Widać to szczególnie po wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej i wiatrowej. Przed nami najważniejsze wydarzenia tego roku, które zdecydują o inwestycjach Grupy. Czekamy na wyniki listopadowej aukcji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie, w której Polenergia zgłosiła gotowość realizacji czterech inwestycji o łącznej mocy 199 MW. Jeszcze w listopadzie ma odbyć się kolejna aukcja, w której zgłosimy 8 MW w projektach elektrowni fotowoltaicznych. Natomiast w segmencie energetyki konwencjonalnej przygotowujemy się do udziału w trzech tegorocznych aukcjach na rynku mocy z okresami dostaw przypadającymi na lata 2021, 2022 i 2023. To, co jest również ważne, to fakt, że ceny zielonych certyfikatów mają najwyższe poziomy od blisko czterech lat, a trend wzrostowy cen energii elektrycznej pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywę istotnej poprawy rentowności aktywów wytwórczych. Z uwagi na przyjętą w Grupie politykę zabezpieczania cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów produkcji, w wynikach Spółki nie widać jeszcze w całości efektu poprawy cen na rynku. Niemniej będzie to widoczne w przyszłości szczególnie wtedy, jeżeli wysoki poziom cen rynkowych będzie mieć trwały charakter.” – stwierdza Jacek Głowacki Prezes Polenergii.

Strategicznym projektem realizowanym obecnie przez Polenergię jest budowa na Morzu Bałtyckim dwóch morskich farm wiatrowych (MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o.) o łącznej mocy do 1200 MWe. Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej nastąpi najpóźniej w 2025 roku, tj. w czasie nie dłuższym niż 120 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy OZE, co miało miejsce 4 maja 2015 roku. Termin rozpoczęcia budowy morskich farm uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Ponadto Polenergia kontynuuje restrukturyzację projektów biomasowych. Zakończyła już proces sprzedaży aktywów Biomasy Południe oraz Biomasy Północ. W segmencie dystrybucji realizacja wdrożonego w 2016 roku programu inwestycyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem. Rada Nadzorcza zatwierdziła już nowy plan na lata 2019 – 2022. Przewiduje on inwestycje w rozwój infrastruktury dystrybucyjnej w wysokości ponad 50 mln PLN, co pozwoli na pozyskanie ponad 20 tysięcy nowych odbiorców. W efekcie realizacji nowego planu inwestycyjnego wartość aktywów regulowanych segmentu dystrybucji w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie o 50 proc., a liczba odbiorców energii elektrycznej zostanie podwojona.