Armeńska urbanistyka analizuje potencjał OZE

W Komitecie ds. Urbanistyki Armenii dyskutowano, jaki potencjał dla miast Armenii mogą mieć różne rodzaje generacji z odnawialnych źródeł energii i jak poprawić efektywność energetyczną na terenach ośrodków miejskich.

Agencja informacyjna ArmInfo zawiadomiła, że 18 lutego 2019 roku w Erywaniu odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej z końcem 2018 roku grupy roboczej ds. wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej. Grupa ta została powołana do życia w ramach Komitetu ds. Urbanistyki decyzją obecnego premiera kraju, Nikola Paszyniana.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem stworzenia takiego ciała w ramach komitetu zajmującego się kształtowaniem przestrzeni miejskiej Armenii jest analiza i wykorzystanie dostępnych lub przyszłych programów inwestycyjnych na korzyść sektora produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza w zakresie zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. W dalszej perspektywie zadaniem grupy będzie określenie propozycji praktycznej realizacji wyników tych analiz, określenie najważniejszych czynników wpływających na system energetyczny i kierunków rozwoju. Zadaniem dodatkowym jest całościowy przegląd ustawodawstwa i dokumentacji normatywno-technicznej.

Spotkanie poprowadził Armen Gulariana, pełniący obowiązki przewodniczącego Komitetu ds. Urbanistyki. W czasie oficjalnego powitania uczestników zaznaczył, że wykorzystując nowe, wysoko efektywne technologie energetyczne i odnawialne źródła energii, Armenia planuje zapewnić ochronę swojemu środowisku naturalnemu i przyrodzie. To prowadzi w sposób nieunikniony do konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz znalezienia skutecznych rozwiązań mających przeciwdziałać problemom wynikającym z wahań cen na surowce energetyczne oraz obniżyć ceny energii na rynku krajowym.

Gularian dodał także, że dostrzega ogromny potencjał w rozwoju autonomicznych źródeł zasilania i mikrogeneracji. Szczególnie w sektorze prywatnym i mieszkalnym.

W dalszej części spotkania wskazano na fakt, że nowy program rządu Armenii kładzie zdecydowanie większy nacisk na podtrzymanie aktualnej polityki inwestycyjnej ukierunkowanej na stałe zwiększanie współczynnika efektywności energetycznej i szerszego wykorzystywania systemów odnawialnych źródeł energii. Najważniejszym elementem tej polityki jest pogłębianie współpracy ze strukturami międzynarodowymi w tym zakresie (m.in. istotny udział UE w inwestycjach w Armenii za pośrednictwem EBOR).

Pozostali przedstawiciele organów państwowych i władz merostwa Erewań przedstawili realizowane przez ich instytucje projekty związane z omawianym zagadnieniem – oświetlenie miejskich ulic, wykorzystanie OZE w transporcie publicznym, niskoemisyjna zabudowa mieszkalna oraz problemy natury formalnoprawnej, które pojawiały się w trakcie realizacji tych projektów. Może to  oznaczać, że planowana jest istotna zmiana prawodawstwa Armenii ukierunkowana na dostosowanie go do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w tym sektora energetycznego. W trakcie spotkania padło pytanie o możliwość udzielenia rządowego wsparcia dla planów wprowadzenia systemów oszczędzania energii i autonomicznych systemów zasilania dla szkół.

Na koniec zapowiedziano, że na kolejne spotkania grupy zostaną zaproszeni oprócz krajowych działaczy także przedstawiciele miejscowych i międzynarodowych organizacji działających na terenie Republiki Armenii, którzy mogą być zainteresowane takim uczestnictwem, oraz niezależni eksperci z branży.