Jaka będzie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Na siódmej Międzynarodowej Konferencji Fotowoltaiki, która odbyła się 25 października tego roku, Maciej Kapalski, pracujący w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, przedstawił założenia kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Kapalski powiedział: „Chcemy, aby ta nowelizacja uwzględniła opinie wytwórców energii odnawialnej, a także przedsiębiorców, którzy chcieliby wystartować w kolejnych aukcjach lub widzą swoją możliwość uczestnictwa w systemach FiT lub FiP. Chcemy także, by regulacje wpływały na stabilność rynku OZE w Polsce i dawały jasny kierunek działania oraz wskazywały obowiązki uczestników rynku bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych”.

Przyjrzyjmy się bliżej założeniom nowej ustawy, które prezentował przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Po pierwsze, przewidziano zlikwidowanie zbędnych elementów w oświadczeniach składanych przez producentów energii z OZE.

Drugim istotnym założeniem jest, kolejna już, rewolucja w zakresie metod dofinansowywania OZE w naszym kraju. Niedawno system aukcyjny zastąpił zielone certyfikaty, a także zmieniły się sposoby finansowania dla prosumentów, którzy nie mają już możliwości sprzedaży prądu elektrycznego za gotówkę. Przewiduje się jednak powrót do tych zasad. I tak, w nowej ustawie obok systemu aukcyjnego funkcjonować ma także system taryf gwarantowanych i premiowanych dla podmiotów produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Niestety dofinansowania te ograniczone będą tylko do źródeł, które ME klasyfikuje jako stabilne: biogazu (rolniczego, z odpadów i ze ścieków) i elektrowni wodnych. Dofinansowania te dedykowane są dla mikroinstalacji i najmniejszych systemów do 500 kW mocy.

W ramach nowelizacji przewidziano także doprecyzowanie szeregu definicji zawartych są w ustawie o OZE. Nowelizacja zdefiniować ma mikroinstalacje jako te o mocy elektrycznej do 50 kW lub skojarzonej cieplnej do 150 kW. Z kolei małe instalacje jako te o mocy od 50 kWp do 500 kWp lub 120 kWc do 900 kWc. Ustawa ma także doprecyzować definicję instalacji hybrydowej. Została ona określona jako instalacja będąca zestawem „co najmniej dwóch instalacji”, których udział w całkowitej mocy elektrycznej nie przekracza 80% całkowitej mocy systemu. Instalacje te muszą znajdować się w granicach jednego powiatu bądź na terenie co najwyżej pięciu sąsiadujących ze sobą gmin. Oba źródła energii (lub większa ich ilość) muszą się różnić dyspozycyjnością produkcji i być podłączone do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Instalacja taka może być przyłączona w jednym lub w kilku punktach, wykorzystując w ten sposób jeden lub kilka układów wyprowadzenia mocy. Nowelizacja przewiduje, że całkowity stopień wykorzystania zainstalowanej mocy elektrycznej w instalacji hybrydowej musi przekraczać wartość 354 MWh/MW/rok.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza także szereg nowych definicji. Najważniejszą z nich jest modernizacja, którą zdefiniowano jako „realizację inwestycji w zakresie istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii”, w ramach której wykonywane są prace mające odtworzyć stan pierwotny instalacji albo zmienić jej parametry użytkowe lub techniczne. Do tego typu modernizacji zastosowanie mają przepisy o pomocy inwestycyjnej.

Prąd produkowany w zmodernizowanej instalacji OZE sprzedawany może być na drodze aukcji, gdy spełnione są następujące warunki:

– instalacji nie przysługuje świadectwo pochodzenia w dniu złożenia oferty,
– instalacji nie przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego albo taryf gwarantowanych,
– instalacji nie przysługuje prawo pokrycia ujemnego salda w ramach systemu aukcyjnego albo taryf gwarantowanych.

Jeśli instalacji przysługuje świadectwo pochodzenia energii, obowiązek zakupu albo prawo pokrycia energii w ramach salda aukcyjnego lub programu taryf gwarantowanych, to zmodernizowana instalacja nie traci prawa do przedłużenia okresu jej wsparcia.

Dodatkowo nowelizacja ma wprowadzić nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jak informuje przedstawiciel ministerstwa, dzięki tej zmianie sektor PV będzie mógł korzystać z pełnego potencjału w ramach zmian dotyczących definicji instalacji hybrydowych i w ramach klastrów energii. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ, jak mówi Kapalski, „dziś można śmiało powiedzieć, że sektor PV jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającym się sektorem OZE”.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

1,8 GW projektów fotowoltaicznych firmy Scatec

Następny artykuł

Według Ministra Środowiska Polska odniosła sukces w zmniejszaniu emisji CO2

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,