Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Budowa farmy PV na Polanie Białowieskiej. Czy interwencja RDOŚ przesądzi skandaliczną sprawę?

Budowa farmy PV na Polanie Białowieskiej. Czy interwencja RDOŚ przesądzi skandaliczną sprawę?

Chociaż plany budowy farmy fotowoltaiczne w samym sercu Puszczy Białowieskiej wywołała głośny sprzeciw, wójt Białowieży wydaje zgodę na realizację projektu. Niedawno w sprawę interweniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Czy to uchroni cenny region przyrodniczy?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Farma PV w sercu Puszczy Białowieskiej

Skandaliczna sprawa budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 1,5 ha na Polanie Białowieskiej, czyli największej polanie w polskiej części Puszczy Białowieskiej, toczy się od dłuższego czasu. Z początku pomysł kończył się odmową ze względu na sprzeczność inwestycji z zapisami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Niestety w styczniu tego roku wójtowi gminy Białowieża, Albertowi Litwinowiczowi, udało się wydać decyzję środowiskową i ruszyć montaż instalacji PV do przodu. 

Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, wójt jest zdania, że Polana Białowieska nie spełnia warunków żerowiska orlika krzykliwego, czyli gatunki, którego ochrona jest priorytetem dla tzw. prawa miejscowego. 

image 15
Orlik krzykliwy na Polanie Białowieskiej w pobliżu planowanej inwestycji, źródło: Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

O zablokowanie inwestycji starali się mieszkańcy z Fundacji Siła Lasu oraz Stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy, a także Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

To unikalna przyroda Puszczy Białowieskiej przyciąga turystów, a turystyka jest główną gałęzią gospodarczą dla regionu. Czy turyści z całego świata przyjeżdżają tu, ponieważ chcą oglądać wygrodzenia i panele fotowoltaiczne, czy może jednak wylegujące się na polanie żubry albo orlika krzykliwego, który ma swoje żerowisko w tym miejscu?apeluje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Niestety, działania mieszkańców i organizacji pozarządowych jeszcze nie przyniosły skutku. W związku z niepokojącym rozwojem sytuacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku musiał podjąć kolejne kroki. 

Interwencja RDOŚ ws. Polany Białowieskiej

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej nie uzyskał uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku już na samym początku. Mimo tego wójt Białowieży dwukrotnie zlekceważył postanowienie RDOŚ, a decyzja o budowie instalacji o mocy 1 MW została utrzymana. Na tym etapie szansą na uratowanie cennych środowiskowo terenów przed panelami PV jest złożenie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kilka dni temu RDOŚ w Białymstoku wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Białowieża. 

Jak wyjaśnił Dorian Kozłowski, Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w białostockiej RDOŚ, redakcji Teraz Środowisko: decyzja wójta została wydana “z rażącym naruszeniem prawa”. Mowa przede wszystkim o ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie wprowadza zabudowę na północ od ul. Żubrowej. Jak wykazano warunkiem podstawowym gwarantującym przetrwanie gatunku, jest istnienie w odpowiedniej ilości właściwych mu siedlisk (żerowisk), a który nie może zostać spełniony, kiedy dojdzie do realizacji przedmiotowej inwestycji, oddziaływującej analogicznie jak inne czynniki np. zarastanie łąk drzewami i krzewami. Istnieje uzasadniona obawa, że realizacja omawianej inwestycji przyczyni się do spadku populacji białowieskiej orlika krzykliwego dodaje Dorian Kozłowski w rozmowie z Teraz Środowisko.

Polskie dziedzictwo przyrodnicze

Puszcza Białowieska to jeden z niewielu terenów na świecie, w których zachowały się ślady lasów pierwotnych. Jego drzewostany mają ponad 100 lat. Ten obszar jest domem dla kilkunastu tysięcy przedstawicieli różnych zwierząt oraz roślin. Wśród nich znajdują się żubry, gronostaje, żurawie, rysie i wiele innych gatunków objętych ochroną.  

Niestety nie cała powierzchnia Puszczy Białowieskiej podlega protekcji. Ścisła ochrona przyrody obejmuje wyłącznie Białowieski Park Narodowy – jeden z pierwszych parków narodowych na świecie, który od 1978 roku mieści się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Funkcję uzupełniającą w stosunku do Parku Narodowego spełnia sieć rezerwatów częściowych w liczbie 14, o łącznej powierzchni 23,5 km2. Opracowano projekty dalszych 7 rezerwatów o powierzchni 37 km2. To zaledwie 17% terenów Białowieży. 

Źródła: puszcza.pracownia.org.pl, teraz-srodowisko.pl

Fot. główna: Wikimedia Commons/Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.