Czy innogy Polska ostatecznie przejmie Foton Technik?

10 maja do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek od innogy Polska w sprawie przejęcie kontroli nad firmą Foton Technik. Sprawa jest w toku. Klienci Fotona już zastanawiają się, co stanie się z ich gwarancjami, gdy firma zmieni NIP. Czy jest się czego obawiać?

W komunikacie udostępnionym przez UOKiK możemy przeczytać “Zgłaszany zamiar dotyczy koncentracji, polegającej na przejściu z kontroli wspólnej na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny pomiędzy innogy Polska S.A. – stroną zgłaszającą, a Foton Technik sp. z o.o. – przejmowanym“.

Innogy Polska jest członkiem grupy kapitałowej międzynarodowego przedsiębiorstwa innogy Group. Jest to europejska grupa energetyczna działająca w obszarze energii odnawialnej, infrastruktury sieci elektrycznej i gazowej, a także sprzedaży. Od 2016 roku grupa jest udziałowcem w firmie Foton Technik. Do tej pory jednak obie te firmy prowadziły swoją działalność niezależnie.

Jak informuje firma:

Kontrola przejmowana jest w wyniku wygaśnięcia 30 czerwca 2019 roku prawa osobistego przysługującego na mocy umowy spółki przejmowanego mniejszościowym udziałowcom przejmowanego (spółkom zarejestrowanym na Cyprze: L77 Investments Ltd., JCF Investments Ltd., TS Capital Fund Ltd. oraz osobie fizycznej – panu Pawłowi Czaus), które uprawnia ich do powoływania członków zarządu przejmowanego. Po wygaśnięciu opisanego powyżej prawa osobistego uprawnienie to przysługiwać będzie radzie nadzorczej przejmowanego powoływanej przez stronę zgłaszającą jako większościowego udziałowca.

Na mocy umowy inwestorskiej zawartej w dniu 8 września 2016 roku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2018 roku) przez stronę zgłaszającą z ww. udziałowcami mniejszościowymi, strona zgłaszająca zamierza dodatkowo nabyć pozostałą część udziałów w kapitale zakładowym przejmowanego, uzyskując prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym i tym samym przejmując kontrolę wyłączną nad przejmowanym, podsumowano.

Czy klienci Foton Technik powinni martwić się, że gwarancja na ich instalacje fotowoltaiczne przepadnie? Najprawdopodobniej zobowiązania gwarancyjne przejmie teraz innogy Polska.

Źródło: ISBnews