Dolnośląska uchwała antysmogowa jeszcze w tym roku?

Władze województwa Dolnośląskiego pracują nad specjalną uchwałą antysmogową. Miałaby być ona gotowa w ostatnim kwartale 2016 roku i przedłożona do konsultacji społecznych, a potem do głosowania przez sejmik województwa.

Prace nad uchwałą trwają już około roku. Zespołem roboczym ds. jakości powietrza przewodniczy dr Maciej Zathey, który mówi: Głównym celem powołania zespołu roboczego jest opracowanie dla zarządu województwa rekomendacji wskazujących systemowe rozwiązania organizacyjne na poziomie Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym m.in. wskazanie propozycji obszarów, na których należy wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zespół odpowiedzialny jest także za identyfikacjęrodzaju ekspertyz, które jeszcze mają zostać przeprowadzone i tego, jak powinien wyglądać finalny system kontrolno-pomiarowy na dolnym Śląsku.

Zespół przygotował rekomendacje dla zarządu, na który składa się kilka części – wszystkie związane z jakością powietrza. Są to: prawo i finansowanie, wiedza, edukacja i kształtowanie świadomości, partycypacja społeczna i współpraca, kontrola i monitoring oraz gospodarka przestrzenna. Jak ustalił zespół oprócz powyższych działań, wynikających z ich rekomendacji, konieczne są także rozwiązania na szczeblu krajowym, dlatego też skierowany został apel do prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, ministra środowiska, prezydentów miast, starostów i innych podmiotów, mających wpływ na jakość powietrza w kraju.

Zathey tak komentuje przygotowanie rekomendacji: Wśród zarekomendowanych działań jest opracowanie analizy eksperckiej dla województwa dolnośląskiego w celu rzetelnego i uzasadnionego przygotowania treści uchwały antysmogowej, w tym oszacowania skutków ekologicznych i ekonomicznych jej wprowadzenia w zależności od różnych wariantów przyjętych rozwiązań, np. różne klasy pieców dla wskazanych obszarów w województwie. Jak dodaje, naliza ekspercka będzie sporządzona w bieżącym roku. Obecnie opracowywane jest zamówienie na ten dokument.

Oprócz analizy zespół rekomenduje także wdrożenie strategii edukacyjnej w zakresie świadomości społecznej w temacie jakości powietrza oraz zwiększenie kontroli i monitoringu na poszczególnych etapach wdrażania opracowywanej uchwały antysmogowej. Elementem wdrażania tej uchwały powinno być mocniejsze związanie systemów antysmogowych z planowaniem miejscowym, a także promowanie transportu publicznego i ochrona otwartych terenów zielonych.

Dotychczasowo uchwałę antysmogową przegłosował na chwilę obecną tylko sejmik województwa małopolskiego (23. stycznia tego roku). Nad podobnym dokumentem oprócz władz dolnego Śląska  pracują także eksperci z województwa mazowieckiego – planuje się tutaj przyjęcie dokumentu jeszcze w 2017 roku.