NFOŚiGW zachęca do konsultacji projektu programu „Ryś”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Program, jako cel, zakłada przede wszystkim poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. NFOŚiGW chce odpowiedzieć na oczekiwania rynku, korzystając ze sowich doświadczeń przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne. Zakładanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Planuje się, że program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.

Program w założeniach będzie obejmować przede wszystkim prace ociepleniowe budynku, ale przewiduje się też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła. Dajemy możliwość podejmowania indywidualnych decyzji przez Beneficjenta co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, polegających na realizacji jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie kilku elementów z grupy Prace termomodernizacyjne będzie dodatkowo premiowane dotacją.

Proponuje się udzielać dofinansowania w formie dotacji na koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia oraz na koszty niezbędnej dokumentacji projektowej. Planuje się, że koszty inwestycji będą dofinansowane w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z czego dotacja będzie dotyczyła jedynie przedsięwzięć termomodernizacyjnych złożonych z kilku elementów oraz montażu wentylacji mechanicznej. Przewidywana wysokość dotacji: od 10 do 30 proc. Wymiana źródeł ciepła oraz zastosowanie OZE będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu. Alternatywnie beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła.

Przedstawione w projekcie programu wartości liczbowe, stanowią jedynie przybliżenie, przyjęte przez Narodowy Fundusz w celu wskazania kierunku działań w obszarze termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W wyniku prowadzonych konsultacji oraz przy uwzględnieniu prowadzonych badań społecznych przy wykorzystaniu ankiet zapisy programu mogą się zmienić.

Fundusz chce, aby program odpowiadał na zgłaszane w badaniach zapotrzebowanie i wpisywał się oczekiwania odbiorców oraz przyczyniał się do rozwoju gospodarki niskooemisyjnej i poprawy stanu środowiska. Zachęcają zatem do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: [email protected].