NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dotyczące unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczania wskaźników rezultatów, pomoc publiczna, zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów będą tematami szkolenia z dwóch unijnych poddziałań dedykowanych przedsięwzięciom z zakresu produkcji energii elektrycznej i wysokosprawnej kogeneracji. Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na bezpłatne szkolenie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie1osi-poiis-pol-eco-system-2018/ (formularz będzie aktywny do 9 listopada do godz. 12.00). Eksperci Narodowego Funduszu będą wyjaśniać zasady trwających naborów (dla których wydłużono terminy przyjmowania wniosków) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Chodzi o poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w którym można starać się o dofinansowanie do 30 listopada 2018 r. oraz o poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, gdzie wnioski przyjmowane będą do 28 grudnia 2018 r.

Instalacje OZE z unijnym wsparciem. 200 mln zł dla przedsiębiorców

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE do rozdysponowania jest 200 mln zł z unijnego Funduszu Spójności, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii.

Działanie adresowane jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth). Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

Szczegóły naboru z poddziałania 1.1.1: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

Unijne dotacje na kogenerację. NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł

Na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji – dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych – zarezerwowano 90 mln zł unijnych dotacji z Funduszu Spójności.

W konkursie pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest technicznie jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, zapewnia się oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych. Kogeneracja prowadzi zatem do obniżenia kosztów wytwarzania energii końcowej, jak i przyczynia się do zmniejszenia emisji, w szczególności CO2.

W przypadku pomocy inwestycyjnej NFOŚiGW dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. Do wsparcia ze środków poddziałania 1.6.1 nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę oraz spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony w wysokości 85%; wielkość dofinansowania dla konkretnego projektu jest określana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej. Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju z wyjątkiem tych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, bo dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ 2014-2020.

Szczegóły naboru z poddziałania 1.6.1: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji–iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html