Organizacje pozarządowe ujawniają dokumenty Ministerstwa Środowiska – To koniec ochrony polskiej przyrody! – ostrzega Greenpeace

Organizacje pozarządowe ujawniają dokumenty Ministerstwa Środowiska – To koniec ochrony polskiej przyrody! – ostrzega Greenpeace

Zabójczy dla polskiej przyrody pakiet nowelizacji kluczowych ustaw został przygotowany w Ministerstwie Środowiska. Proponowane przepisy, po wejściu w życie, poważnie zagrażają środowisku naturalnemu, a Polsce grozi utrata miliardów euro z funduszy europejskich.

Ten projekt to zamach na polską przyrodę. To także prosta droga do załamania inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską – komentuje proponowane przepisy Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Greenpeace Polska i Fundacja Greenmind dotarły do projektu nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o udostępnianiu Informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt ministerstwa zakłada między innymi:

  1. likwidację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z Regionalnymi Dyrekcjami i zastąpienie ich nową instytucją o ograniczonych kompetencjach,
  2. drastyczne ograniczenie stronie społecznej możliwości działania w kwestiach ochrony środowiska,
  3. zniesienie kontroli nad działaniami Lasów Państwowych.

Likwidacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Likwidacja GDOŚ wydaje się być szczególnie niebezpieczna. GDOŚ i Regionalne Dyrekcje to istotny element systemu ochrony polskiej przyrody. Instytucje te m.in. pilnują przestrzegania prawa przez inwestorów, by ich działalność podlegała kontroli, a ich interesy nie dominowały bezwzględnie nad potrzebami natury i społeczeństwa.

Bez tego nadzoru, a także bez kontroli społecznej, jak proponuje ministerstwo, polska przyroda pozostanie praktycznie bezbronna.

Praca Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnie wpływa na jakość dokumentów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji na środowisko, niezbędnych przy udzielaniu dofinansowania przez Unię Europejską. Dzięki temu Polska znacząco przyspieszyła wydatkowanie funduszy europejskich. Projekt Ministerstwa Środowiska doprowadzi do rujny sprawnie działający do tej pory system. Urzędnicy zastąpią wysoko wykwalifikowanych ekspertów, a wiedzę merytoryczną – decyzje polityczne. Ostatecznie Polsce grozi  katastrofa przyrodnicza oraz wstrzymanie wypłat, a nawet całkowita utrata miliardów euro dotacji unijnych.

Już po pierwszych siedmiu miesiącach funkcjonowania RDOŚ liczba pozwoleń środowiskowych wzrosła o 25 procent. Teraz ten trend może się odwrócić. Komisja nie może pozwolić na finansowania projektów, które naruszają prawo i europejskie standardy ochrony środowiska. Za taką sytuacją minister Szyszko ponosił odpowiedzialność w przeszłości, podczas źle przygotowanej budowy estakady przez torfowiska Doliny Rospudy. Wystarczy sięgnąć do akt tej sprawy, żeby się przekonać, co nas czeka, jeśli rząd poprze proponowane nowelizacje. – przypomina Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Ograniczanie  społeczeństwa obywatelskiego

Przygotowane przez Ministerstwo przepisy drastycznie ograniczają możliwość działania społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Resort Jana Szyszki planuje wprowadzić obostrzenia, eliminujące niemal wszystkie organizacje pozarządowe z udziału w postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycjami negatywnie wpływających na środowisko. Ministerstwo Środowiska chce pozbawić w ten sposób, pomocy organizacji pozarządowych lokalnym społecznościom w walce z budową uciążliwych obiektów, takich jak np. przemysłowe chlewnie, czy spalarnie odpadów.

Brak kontroli Lasami Państwowymi

Proponowana nowelizacja przekazuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody przez nadleśnictwa  szefom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dotychczas nadzór należał do kompetencji Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Oznacza to, że Lasy Państwowe będą pozbawione zewnętrznej kontroli na powierzonych im terenach cennych przyrodniczo. Ponadto Lasy Państwowe będą posiadały pełną swobodę w zarządzaniu gospodarką leśną w otulinach parków narodowych, a zasady ochrony w parkach krajobrazowych zostaną podporządkowane planom urządzenia lasów. Oznacza to pierwszeństwo wycinki przed ochroną przyrody.

Wszystkie projekty nowelizacji ustaw wraz z ich uzasadnieniami można pobrać na stronie:
http://www.greenpeace.org/poland/ustawy-MS-koniec-ochrony-przyrody/
Źródło: Greenpeace Polska