Perspektywy zmian w transformacji do 2050 roku – raport IRENA

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA przedstawiła scenariusz transformacji energetycznej do 2050 roku – “Global Renewables Outlook”. Przewidziano w nim potencjalne zmiany, jeśli globalna gospodarka skupi działania na dekarbonizacji energetyki. Choć najbardziej ambitny plan kosztowałby około 45 bilionów USD, to zapewniłby on oszczędności rzędu 62 bilionów.  

Agencja opracowała porównanie obecnych zmian związanych z transformacją energetyczną opartych na Porozumieniu Paryskim, ale dopuszczające do wzrostu temperatury o 2,5 stopnia celsjusza, razem z własnymi propozycjami, które uwzględniają szybsze wdrażanie Energii Odnawialnej. Może to powstrzymać ocieplenie do 2 stopni. Zgodnie z ich wersją, globalne PKB wzrosłoby o dodatkowe 2,4 proc, czyli ok. 98 bilionów dolarów. Wymagałoby to zainwestowania 19 bilionów w zmiany gospodarcze, które jednak zapewniłyby oszczędności na poziomie nawet 45 bln. 

IRENA jest przekonana, że każdy dolar przeznaczony na transformację, przyniósłby zwrot od 3 do 8 dolarów. Gdyby jeszcze dodatkowo postawiono na dogłębną dekarbonizację, czyli poważniejsze działanie w przemyśle ciężkim czy lotnictwie, koszty wzrosłyby o dodatkowe 16 bilionów, jeśli celem byłoby osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej – zerowej emisji netto. Całkowita dekarbonizacja z kolei kosztowałaby 26 bilionów. Łącznie świat musiałby wydać – gdyby faktycznie powziąłby zdecydowane kroki w kierunku odejścia od węgla – 45 bln dolarów. Jednak wówczas oszczędności wzrosłyby do 62 bln. 

Dekarbonizacja dzięki OZE i elektryfikacji

IRENA jako korzyść takiego podejście przedstawia wzrost wskaźnika dobrobytu ludzkości o 13,5 proc. Wynikałby on między innymi z oczyszczenia powietrza. Bardziej gospodarczym argumentem byłby wzrost zatrudnienia – w sektorze OZE pojawiłoby się do 42 milionów nowych miejsc pracy na całym świecie, zaś dla całej energetyki do 100 milionów (obecnie jest ich 60 mln).

– Pełna transformacja energetyczna mogłaby w znacznym stopniu zapobiec 7 milionom przedwczesnych zgonów rocznie związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Wspólne badanie przeprowadzone w zeszłym roku przez Energy Watch Group i Uniwersytet LUT dowiodło wykonalności systemu opartego w stu procentach na oze w skali globalnej. Teraz do rządów państw świata należy przyjęcie do wiadomości spadku cen ropy naftowej spowodowanego pandemią, związanego z nią załamaniem się rynku kopalin i przygotowanie reakcji, która bierze pod uwagę też kryzys klimatyczny – i prowadzi do systemu opartego w stu procentach na OZE – komentuje Hans-Josef Fell, prezes Energy Watch Group i autor niemieckiego Energiewende.

W tym ambitnym scenariuszu Agencji emisje dwutlenku węgla do 2050 roku spadłyby o 70 proc. OZE jednak samo tego nie osiągnie. Wymagałoby ono wsparcia w postaci między innymi elektryfikacji transportu, silniejszego wdrożenia zielonego wodoru czy nawet przejścia na alternatywne ogrzewanie domów. W ciągu 30 lat liczba pomp ciepła na całym świecie powinna wzrosnąć dziesięciokrotnie,a liczba samochodów elektrycznych powinna skoczyć o 8 mln obecnie do nawet 1,1 mld. Dodatkowo moc magazynowania energii powinna osiągnąć 9 tys. GW przy obecnych 30 GW (jeśli uwzględnimy tu energię z samochodów elektrycznych, to mowa tutaj nawet o wzroście z 14 TW do 23 TW). 

Pandemia koronawirusa trampoliną do transformacji

 – Rządy stoją przed trudnym zadaniem zapanowania nad kryzysem zdrowotnym, wprowadzając jednocześnie poważne bodźce stymulujące gospodarkę. Kryzys ujawnił głęboko zakorzenione słabości obecnego systemu. Raport IRENA wskazuje sposoby budowania bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i odpornych gospodarek poprzez uspójnienie krótkoterminowych działań naprawczych i średnio- oraz długoterminowych celów porozumienia paryskiego i agendy zrównoważonego rozwoju ONZ powiedział Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA.

IRENA wskazuje, że dużym wyzwaniem w realizacji scenariusza jest różny poziom uzależnienia gospodarczego od węgla w poszczególnych regionach. Sprawiedliwa transformacja choć powinna być skutecznie realizowana przez zdecydowanie działania rządów na całym świecie, musi także zapewnić, by żadne państwo nie pozostawało w tyle. Wsparciem tutaj może się okazać zawiązana w minionym roku Klimatyczna Platforma Inwestycyjna, która mogłaby wesprzeć działania i ustalić warunki finansowania podregionów energetycznych wymagających silnych działań przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.