Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Podwyżki kosztów ogrzewania mogą zostać zatrzymane. Rząd pracuje nad nowym programem

Podwyżki kosztów ogrzewania mogą zostać zatrzymane. Rząd pracuje nad nowym programem

Podwyżki kosztów ogrzewania mogą zostać zatrzymane. Rząd pracuje nad nowym programem

Podwyżki kosztów ogrzewania, które dotykają odbiorców ciepła systemowego, mają zostać niebawem zatrzymanie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało program mający zahamować wzrost opłat. Co wiemy o najnowszym pomyśle rządu?

Reklama

Podwyżki kosztów ogrzewania

Podwyżki kosztów ogrzewania spowodowane kryzysem energetycznym stają się problemem dla mieszkańców polskich miast. Wynikają one przede wszystkim ze skokowych zmian cen surowców energetycznych. Właściciele i najemcy mieszkań muszą borykać się z wyższymi czynszami, rząd chce jednak zatrzymać ten niebezpieczny trend. W resorcie klimatu i środowiska trwają bowiem prace nad dodatkowymi rozwiązaniami prawnymi, chroniącymi odbiorców ciepła.

Nowe ramy prawne wymuszone są dynamicznie zmieniającą się sytuacją na polskim rynku ciepłownictwa. Nowe przepisy mają wzmocnić wsparcie dla Polaków borykających się ze wzrostem opłat za ciepło. Zakładają one m.in., że ceny maksymalne za dostawę ciepła dla odbiorców z danego systemu ciepłowniczego będą ustalane w oparciu o cenę z września 2022 roku powiększoną o maksymalny wzrost na poziomie 40%. Oznacza to, że Polacy mają nie być narażeni na dodatkowe podwyżki.

Procedowane zmiany są efektem odnotowanych już po wdrożeniu ustawy podwyżek ciepła dla mieszkańców, wyższych od pierwotnych założeń. 

Wzrost cen ciepła systemowego

Podwyżki cen ciepła dla odbiorców końcowych spowodowane są rozłożonymi w czasie podwyżkami cen paliwa, które aktualnie mocno wpływa na wzrost zatwierdzanych taryf za ciepło. 

Taryfy są aktualizowane systematycznie wraz ze zmianą uwarunkowań rynkowych, nawet kilka razy w ciągu roku. Jest to także uzależnione od polityki taryfowej danego przedsiębiorstwa energetycznego oraz zawieranych kontraktów na dostawę paliwa do produkcji ciepła.

W efekcie proponowanych zmian odbiorcy ciepła nie zapłacą za 1 GJ netto więcej niż 40% ceny netto z września 2022 roku, tj. przed wprowadzeniem systemu rekompensat Ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Różnica pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z cennika lub taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, zostanie wyrównana sprzedawcy ciepła przez Zarządcę Rozliczeń SA.

Przy okazji przypominamy o ważnej dacie dla przedsiębiorców z sektora ciepłowniczego. 

Monitoring sektora ciepła sieciowego

Do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE informacji za 2022 rok. Badanie obejmie ok. 400 podmiotów, a zebrane w jego wyniku dane będą stanowiły dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

Poprzedni monitoring pokazał, że w 2021 roku mieliśmy do czynienia z drastycznym wzrostem kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Wzrosły również ceny paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, co znalazło swoje odbicie w wynikach finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz we wzroście średnich cen ciepła sprzedawanego odbiorcom.

Wyniki tego badania zostały opublikowane w raporcie Energetyka cieplna w liczbach, w którym wskazano również najważniejsze kierunki zmian, jakie muszą zajść w polskim ciepłownictwie systemowym tak, aby sektor sprostał wyzwaniom związanym z procesem transformacji, wymuszonym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzone jest przez Prezesa URE od dwudziestu lat. Jego celem jest pozyskiwanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na działalność dotyczącą wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Wyniki badań pozwalają określić stan sektora oraz dynamikę i tendencje zmian, jakie w nim zachodzą. Cykliczny monitoring ma też znaczenie dla poprawy skuteczności regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Więcej informacji, w tym formularze potrzebne do przygotowania sprawozdań przez przedsiębiorstwa ciepłownicze dostępne są na stronie URE w zakładce Biznes – Obowiązki sprawozdawcze – Formularze – Ciepło.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zdj. główne: canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.