Potrzebujemy współpracy klastrów energii z ośrodkami badawczymi

Współpraca klastrów energii z ośrodkami naukowo-badawczymi staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem. O połączeniu nauki i biznesu oraz o przyszłości takiej kooperacji opowiedział dr inż. Karol Pawlak z Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Politechniki Warszawskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Z punktu widzenia klastrów energii niewątpliwie ważnym elementem jest współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi. Jest to bardzo istotna kwestia ze względu na to, że często ośrodki naukowo-badawcze przygotowują pewne teoretyczne rozważania i teoretyczne modele optymalizacji funkcjonowania systemów elektroenergetycznych czy energetycznych jako całości” – zauważa Karol Pawlak.

Pochodząca z 2016 r. znowelizowana Ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii zawiera definicję klastra, zgodnie z którą jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Istotą działania klastra jest wytwarzanie, równoważenie i obrót energią pochodzącą z odnawialnych lub innych źródeł energii. Ustawa jasno wskazuje zakres takiego porozumienia: swym zasięgiem klaster nie może przekraczać granic jednego powiatu.

Współpraca klastrów energii z jednostkami naukowymi jest bardzo istotna, ponieważ ośrodki badawcze tworzą jedynie teoretyczne konstrukcje, które mogą zostać zweryfikowane tylko w praktycznym działaniu, dzięki czemu będą mogły optymalizować pracę klastra.

„Klastry są znakomitym poligonem doświadczalnym do tego, żeby te teoretyczne rozważania można było implementować w warunkach rzeczywistych. Stanowią też pewnego rodzaju model rzeczywisty systemu elektroenergetycznego na poziomie sieci dystrybucyjnych, gdzie mamy dostęp do różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, gdzie mamy dostęp do różnych technologii odbioru energii elektrycznej w postaci zakładów przemysłowych czy zakładów użyteczności publicznej czy też mieszkańców. Niewątpliwie w ciągu kilku kolejnych lat będziemy obserwować rozwój klastrów energii, ponieważ jest to ogólnoeuropejska tendencja decentralizacji systemów elektroenergetycznych” – podkreśla pracownik Politechniki Warszawskiej.