Prosument: Nabór wniosków do programu dla samorządów

Prosument: Nabór wniosków do programu dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” dla samorządów.

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (Część 2a programu).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Program skierowany jest do:

– jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków i stowarzyszeń,

– spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów albo akcji oraz które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Zależnie od rodzaju instalacji, dotacja będzie stanowić między 20 a 40 proc. dofinansowania. Pozostała cześć inwestycji będzie finansowana pożyczką, oprocentowaną na 1 proc. w skali roku.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

 

Wnioski będą przyjmowane od 10 sierpnia br. za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wszelkie bliższe informacje dostępne są na stronie Funduszu.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.