Co warto wiedzieć o nowelizacji ustawy o OZE?

Szóstego marca bieżącego roku Rada Ministrów (MR) przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak zapewnia rząd, wprowadzone zmiany mają poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprościć realizację zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Dodatkowo produkty uboczne z rolnictwa i przemysłu spożytkowane zostaną na cele energetyczne.

Projekt zatwierdzony przez RM przewiduje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawa Budowlanego. Zaproponowane rozwiązania mają wyjść naprzeciwko oczekiwaniom sektora OZE oraz zapewnić zgodność z przepisami unijnymi w zakresie pomocy publicznej.

Nowelizacja jest częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowego Planu Działania w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030).

Co znajdziemy w nowelizacjach ustaw? Całkiem sporo zmian – od kosmetycznych i definicyjnych, po wprowadzenie nowych mechanizmów dofinansowania niektórych podmiotów produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Nowa ustawa zmienia definicję między innymi: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, instalacji OZE, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (tzw. biowęgiel – wysokoenergetyczne paliwo uzyskiwane z surowca organicznego).

Nowelizacja wprowadzić ma możliwość monitorowania rozwoju mikroinstalacji rozproszonych oraz oceny rozwoju tej klasy systemów OZE. Dodatkowo system aukcyjny dostosowany ma być do potrzeb i możliwości małych wytwórców, na przykład mikroinstalacji wodnych czy biogazowni. W myśl ustawy za małych producentów energii ze źródeł odnawialnych uznaje się instalacje mieszczące się w dwóch kategoriach – do 500 kW mocy elektrycznej oraz od 500 kW do 1 MW (w przypadku elektrowni wodnych i biogazowych). Dla tych systemów ustawa wprowadzić ma nowe mechanizmy dofinansowania, które lepiej odpowiadać będą potrzebom tych technologii.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadzić ma także pewne zmiany w zakresie mechanizmów rozliczenia za zakup energii elektrycznej po cenie gwarantowanej. Ustala cenę na poziomie 90% ceny referencyjnej dla danych instalacji i technologii. Wartości te mają być waloryzowane co roku zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniu na udział w rynku liczyć mogą także te systemy OZE, które są za małe, by konkurować w skuteczny sposób z większymi instalacjami w systemie aukcyjnym.

Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane przez zakwalifikowane do systemu podmioty na dwa sposoby: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego lub sprzedaż do innego podmiotu wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Ważnym elementem nowelizacji jest umożliwienie rozwoju biogazowni. Rząd chce postawić na ten rodzaj OZE, ponieważ jest to doskonały sposób wykorzystania odpadów organicznych z składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i rolnictwa. Nie dość, że ich przetwarzanie w energię poprawia kondycję środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców okolic składowisk odpadów, to umożliwia również produkcję czystej energii elektrycznej.

Rządowy projekt przypisuje szczególne znacznie elektrowniom wodnym i ich wykorzystaniu do realizacji szeregu celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Elektrownie wodne pełnią istotne role środowiskowe: zwiększają retencję wody, pełnią funkcje przeciwpowodziowe i umożliwiają konserwację koryt rzek. Istotne są także z punktu widzenia gospodarczego, jako systemy do generowania energii elektrycznej, poprawiania stabilności sieci oraz w niektórych wypadach do magazynowania energii. Ustawa nie pomija również społecznego wpływu systemów hydroelektrycznych – to dodatkowe miejsca pracy, czy też bardzo często zabytki techniki będące częścią dziedzictwa kulturowego.

Zmiany dotknąć mają także sektora wiatrowego. Rząd proponuje przedłużenie wydanych już pozwoleń na budowę. W projekcie zapisano, że dotychczasowo wydane pozwolenia mają zachować moc pod warunkiem, że w ciągu pięciu lat wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie (licząc od momentu wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli od lipca 2016).

Dodatkowo nowelizacja pakietu ustaw ma wprowadzić rozwiązania, które mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, gdzie ulokowane są elektrownie wiatrowe, przed szkodami, jakie spowodować mogą te systemy. Ustawa gwarantować ma na przykład, że dzierżawca po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej musi przywrócić działkę do stanu sprzed instalacji systemu wiatrowego.

W nowej ustawie o OZE zawarto nowe zasady kumulacji pomocy publicznej, która ma dostosować prawodawstwo krajowe do przepisów UE. W myśl owych regulacji pomoc operacyjna musi zostać pomniejszona o otrzymaną już przez podmiot pomoc inwestycyjną. Wynika to z tzw. zasady kumulacji, która powinna sprawić, żeby jedno przedsięwzięcie dofinansowane było jedynie w stopniu minimalnym, niezbędnym do jego realizacji, szczególnie gdy dofinansowane jest z różnych źródeł.

Zapisy nowelizacji mają ułatwić wytwórcom składanie oświadczeń dotyczących wykorzystania surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej etc. Objęte zostaną one rygorem odpowiedzialności karnej. Dodatkowo ustawa doprecyzowuje, co powinno znaleźć się w raporcie rocznym składanym do URE.