Wielkie inwestycje w fotowoltaikę w województwie zachodniopomorskim

Oczyszczalnia ścieków w Płotach, kotłownia w Szczecinku, MPGK w Stargardzie, Seminarium Duchowne w Szczecinie oraz farma fotowoltaiczna w Kraśniku Koszalińskim – to najnowsze inwestycje w odnawialne źródła energii, które dofinansuje WFOŚiGW w Szczecinie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował o przyznaniu dotacji na inwestycje w fotowoltaikę finansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 300 kW i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach

Dwie umowy dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020 podpisała z WFOŚiGW w Szczecinie Gmina Płoty. Dofinansowanie pozwoli beneficjentowi na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach.

Dofinansowanie pierwszego zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach” to prawie 2,4 mln zł, a koszt całkowity to ponad 2,9 mln zł. W ramach inwestycji powstanie instalacja PV o mocy ponad 300 kW i zostanie zamontowana pompa ciepła o mocy ponad 60 kW. Instalacja będzie produkować prawie 250 MWh energii rocznie. Inwestycja pozwoli na redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych o niemal 185 ton rocznie.
Drugie zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 640 tysięcy złotych. Całkowity koszt przekracza 920 tysięcy złotych. Moc instalacji wyniesie ponad 90 kW.

Obie inwestycje są realizowane w ramach działania 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej PO WZ 2014-2020.
Farma fotowoltaiczna o mocy 1,89 MW dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Stargardzie

Dofinansowanie w wysokości prawie 8,4 mln złotych z RPO WZ 2014-2020 pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,89 MW. Wyprodukowana przez nią energia będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Roczna produkcja energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie prawie 1800 MWhe. Efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie o prawie 1500 ton rocznie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prace przy budowie instalacji PV mają potrwać do końca 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 12,7 mln zł.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39 kW na kotłowni w Szczecinku

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 28 grudnia br. podpisała z WFOŚiGW w Szczecinie umowę dofinansowania projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR-I w Szczecinku”. Dzięki inwestycji zostanie ograniczona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery o prawie 32 tony rocznie

Całkowita wartość projektu, realizowanego w ramach działania 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł wynosi ponad 212 tys. zł, wydatki kwalifikowalne prawie 173 tys. zł, a przyznane dofinansowanie ze środków wspólnotowych – ponad 77 tys. zł.
Realizacja projektu będzie polegała nabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni przy ulicy Kołobrzeskiej w Szczecinku. Prace potrwają do końca kwietnia 2017 roku.

Farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW w Kraśniku Koszalińskim

Koszt projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński” to ponad 4,4 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi ponad 1,9 mln zł. W skład instalacji będzie wchodzić 3960 paneli o mocy 250W każdy. Inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 800 ton rocznie. Produkcja energii elektrycznej pochodzącej z OZE ma wynieść 988 MWh w skali roku.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 91 kW na dachu Seminarium Duchownego w Szczecinie

Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne podpisało 29 grudnia br. umowę z WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu z RPO WZ 2014-2020 na obiektach AWSD przy ulicy Papieża Pawła VI w Szczecinie powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy prawie 91 kW

Instalacja, która będzie składać się z 267 modułów, zasili część budynków Seminarium. Efekt ekologiczny, do osiągnięcia którego przyczyni się inwestycja, pozwoli na uniknięcie emisji do atmosfery dwutlenków węgla i siarki i innych gazów cieplarnianych w wysokości ponad 68 ton rocznie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 797 tysięcy złotych. WFOŚiGW w Szczecinie przyznał beneficjentowi dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 w wysokości ponad 660 tysięcy złotych.

Cieszą tak duże inwestycje w odnawialne źródła energii i fotowoltaikę. Fakt, że Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz obiekty sakralne coraz częściej inwestują w instalacje fotowoltaiczne, to dowód na opłacalność tego typu przedsięwzięć. JST mają możliwość skorzystania z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (na każde województwo) wspierających inwestycje w OZE, finansującą nawet do 85% kosztów inwestycji. To dotyczy również podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych. Jak informują firmy realizujące audyty fotowoltaiczne w ostatnim kwartale 2016 zanotowano wielki wzrost ilości audytów realizowanych dla sektora sakralnego.