Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

A jak twoja gmina walczy z niską emisją?

A jak twoja gmina walczy z niską emisją?

Tylko 10% polskich gmin realizuje bądź realizowało program likwidacji niskiej emisji, ale już co czwarty samorząd prowadzi aktywną edukację ekologiczną w tym zakresie – wynika z badań ankietowych przeprowadzonych w ramach kampanii „Misja-emisja” w 2014 roku. W działania na rzecz likwidacji niskiej emisji angażuje się też większość przedsiębiorstw ciepłowniczych.

750x200 doublebillboard zaproszenie big

Misja-emisja” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Mają temu służyć takie działania jak podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych czy też spalanie złej jakości paliw energetycznych. „Misja-Emisja” pokazuje także, jak ważny jest dobry stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz prawidłowa ich eksploatacja.

W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i/lub dostawą ciepła. Do 2482 gmin skierowano kilka pytań dotyczących inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną. Odpowiedzi udzieliło 67% z nich.

Jedno z głównych pytań w ankiecie dotyczyło inwestycji przeprowadzonych przez gminę przez ostatnich pięć lat w budynkach będących ich własnością. Okazało się, że aż 79% gmin podjęło takie inwestycje – w postaci termomodernizacji budynków. Tyle że sama termomodernizacja nie świadczy jeszcze o znaczącym zaangażowaniu się w gospodarkę niskoemisyjną. Kolejnym instrumentem wsparcia miał się okazać system dofinansowania projektów dla mieszkańców na termomodernizację budynków mieszkalnych. A to ma już znaczący wpływ na ograniczenie niskiej emisji. Niestety, takie dofinansowanie było w stanie zapewnić mieszkańcom jedynie 11,4% gmin. Powody były prozaiczne – ograniczenia budżetowe. Badania pokazały również, że tylko co siódma gmina (14,1%) w ciągu ostatnich pięciu lat rozbudowała miejską sieć ciepłowniczą.

Istotną kwestią w badaniach było także pytanie dotyczące odnawialnych źródeł energii, które są jedną z głównych alternatyw dla ciepła pozyskiwanego ze spalania w piecach węgla bądź odpadów. W tym przypadku gminy wykazały się większą współpracą z mieszkańcami i – przy wykorzystaniu środków unijnych – udzieliły wsparcia finansowego mieszkańcom w celu skorzystania przez nich ze źródeł odnawialnych. Taką formę pomocy zadeklarowało 37,5% gmin. Najgorsze wyniki przyniosło zadane wprost pytanie o to, czy na terenie gminy opracowano i zrealizowano program likwidacji niskiej emisji. Odpowiedzi twierdzącej udzielił zaledwie co dziesiąty samorząd (10%).

Źródło: Misja-emisja

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.