1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Klimat a sprawa polska. Co Polacy chcą robić dla klimatu?

Klimat a sprawa polska. Co Polacy chcą robić dla klimatu?

Zmiany klimatu i degradacja środowiska w oczach Polaków to jedno z trzech najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi nasz kraj. Czego jeszcze dowiadujemy się z najnowszej edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotyczącej klimatu?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Indywidualne zachowania i bardziej zdecydowane działania władz

Połowa Polaków, którzy wzięli udział w ankiecie wymieniła zmianę klimatu i degradację środowiska wśród trzech największych wyzwań, przed jakimi stoi kraj. Jednocześnie ponad trzy czwarte respondentów (79%, czyli o 7 punktów procentowych więcej, niż wynosi średnia w UE) jest przekonanych, że ich zachowania mogą mieć znaczenie dla przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

O wpływie osobistych zachowań na działania w dziedzinie klimatu są częściej przekonane kobiety (82%), a rzadziej mężczyźni (69%).

Zdaniem wielu ankietowanych ważną rolę w zachęcaniu obywateli do zmiany indywidualnych zachowań mają do odegrania władze. Dwie trzecie Polaków (66%) opowiada się za wprowadzeniem przez rząd bardziej rygorystycznych środków mających na celu wymuszenie zmian w zachowaniu obywateli w celu przeciwdziałania zmianie klimatu.

Wybór nowej pracy a klimat

Z ankiety wynika, że uwarunkowania klimatyczne coraz częściej brane są pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Większość ankietowanych (62%) już teraz przykłada dużą wagę do tego, czy potencjalny pracodawca traktuje zrównoważony rozwój jako priorytet, a 13% kandydatów stawia tę kwestię na pierwszym miejscu. Powyższy pogląd podziela większość ankietowanych bez względu na preferencje polityczne i poziom dochodów. W grupie osób w wieku od 20 do 29 lat – czyli tych, które zwykle szukają pierwszej pracy – ponad dwie trzecie ankietowanych (76%) uważa zrównoważony charakter działalności za istotne kryterium przy wyborze miejsca pracy, a dla 16% jest to kryterium najważniejsze.

Ograniczanie indywidualnej konsumpcji

Większość polskich respondentów (60%) deklaruje poparcie dla systemu budżetów węglowych, który przewidywałby wprowadzenie sztywnego limitu rocznych wydatków na zakup towarów i usług o dużym śladzie węglowym (takich jak produkty niebędące artykułami pierwszej potrzeby, podróże lotnicze, mięso itd.). W Niemczech opinię tę podziela podobny odsetek uczestników ankiety (56%), natomiast w Czechach tego rodzaju rozwiązania popiera jedynie 40% mieszkańców.

Warto zauważyć, że za wprowadzeniem takiego systemu opowiada się większość Polaków bez względu na dochody (65% respondentów mających niższe dochody, 63% respondentów zaliczanych do klasy średniej i ponad 61% respondentów deklarujących wyższe dochody). Jednocześnie udział osób popierających wprowadzenie systemu budżetów węglowych jest znacznie większy w grupie osób w wieku 65 lat lub starszych (68%) niż w grupie osób poniżej 30. roku życia (wśród których rozwiązanie takie popiera jedynie 54% respondentów).

Oznakowanie i ceny produktów spożywczych

Produkcja żywności ma znaczny udział w emisji gazów cieplarnianych. Dlatego zdaniem 78% Polaków wszystkie artykuły spożywcze powinny być oznakowywane etykietami informującymi o ich śladzie klimatycznym, co ułatwiłoby podejmowanie bardziej ekologicznych decyzji przy zakupie tego rodzaju produktów. Odsetek ten jest podobny do odnotowanego w Niemczech (80%) i o 11 punktów procentowych wyższy niż w Czechach (67%).

Ponadto 65% Polaków byłoby skłonnych płacić nieco więcej za żywność wytwarzaną lokalnie i w sposób bardziej zrównoważony (wynik ten jest zbliżony do uzyskanego w Niemczech, gdzie odsetek ten wyniósł 61%, oraz o 8 punktów procentowych wyższy niż w Czechach, gdzie wyniósł on 57%). Gotowość do ponoszenia większych kosztów zakupu żywności wykazują przedstawiciele wszystkich grup dochodów (od 63% w przypadku respondentów o niższych dochodach do 69% w przypadku respondentów deklarujących wyższe dochody).

Kolejnym sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych może być ograniczenie spożycia mięsa i przetworów mlecznych, jednak wprowadzenie limitów ilościowych na zakup tego rodzaju wyrobów popiera mniej niż połowa Polaków (44%), co jest wynikiem o 5 punktów procentowych niższym niż w Niemczech (49%) i o 4 punkty procentowe wyższym niż w Czechach (40%). Brak poparcia dla tego rodzaju środków w Polsce odnotowano we wszystkich grupach dochodów i kategoriach wiekowych.

Co Europejczycy myślą o zmianach klimatu?

Badanie EBI zostało przeprowadzone w sierpniu 2022 roku. Wzięło w nim udział ponad 28 tys. respondentów z 30 krajów. Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadził ankietę dotyczącą klimatu juz po raz piąty. Jej celem było zbadanie odczuć obywateli w kwestii zmiany klimatu.

Wyniki ankiety świadczą o gotowości polskich obywateli do indywidualnego zaangażowania się w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jako bank klimatyczny Unii Europejskiej traktujemy to jako dobry prognostyk dla powodzenia globalnych działań w dziedzinie klimatu. EBI jest dziś gotowy do wspierania aktywności Polaków poprzez finansowanie zielonych usług takich jak zrównoważony ekologicznie transport, energetyka oparta na źródłach odnawialnych czy energooszczędne budynki – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

źródło: informacja prasowa EBI, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.