Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste technologie węglowe w Tauronie

tauron logo

Czyste technologie węglowe w Tauronie

Kompleksowe wykorzystanie węgla kamiennego w nowych zastosowaniach to cel realizowanych przez TAURON projektów z zakresu czystych technologii węglowych. Projekty, w które zaangażowane zostały spółki Grupy, dotyczą m.in. zagospodarowania mułów węglowych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, CCU, czyli zamiany dwutlenku węgla w produkt oraz tzw. elektrowni bezodpadowych.

Reklama

Zagospodarowanie mułów węglowych

Projekt ma na celu zagospodarowanie mułów węglowych, będących w dyspozycji Grupy TAURON. Praca skupia się nad możliwością stosowania mułów węglowych produkowanych przede wszystkim przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie w reaktorach zgazowania i następnie wykorzystania gazu procesowego jako paliwa wspomagającego w istniejących blokach. Obecnie opracowywane jest wstępne studium wykonalności dot. produkcji gazu surowego dla bloku energetycznego w oparciu o technologie zgazowania zintegrowane z istniejącym blokiem energetycznym.

Nie jest to jedyna rozważana metoda zagospodarowywania mułów węglowych. Pod uwagę brana jest także technologia polegająca na wytworzeniu paliwa zawiesinowego z mułów węglowych oraz dostosowaniu pyłowych kotłów węglowych, stosowanych w energetyce zawodowej, do jego spalania. Poszukiwanie technologii zagospodarowania mułów węglowych w oparciu o zawiesiny wodne oraz wodno-olejowe, TAURON Wytwarzanie realizuje wspólnie z Politechniką Śląską. Wykorzystanie jako surowca odpadu pozwala na znaczne ograniczenie kosztu paliwa. Przeprowadzone analizy wskazują, że jednostkowy koszt paliwa zawiesinowego wytworzonego z odpadowych mułów, jest niższy od innych paliw ciekłych.

Instalacja zgazowania węgla

Budowa instalacji zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych to cel projektu, który wspólnie realizować będą TAURON i Grupa Azoty. List intencyjny w tej sprawie spółki podpisały 20 kwietnia br. Koncepcja zakłada wykorzystanie krajowego węgla kamiennego wydobywanego przez TAURON do wytwarzania przez Grupę Azoty m.in. produktów chemicznych, takich jak metanol czy amoniak.

Zgazowanie węgla na potrzeby chemii jest technologią stosowaną głównie w rejonach o ograniczonym bądź kosztownym dostępie do gazu ziemnego. Gaz syntezowy pozyskiwany z węgla stanowi surowiec do produkcji około 30 proc. światowego wolumenu metanolu. Budowa instalacji zgazowania węgla otwiera zatem przed spółkami perspektywę atrakcyjnej inwestycji oraz rozwoju w innowacyjnym obszarze technologicznym.

Układ metanizacji CO2

Niebawem w Elektrowni Łaziska powstanie instalacja pilotażowa: układ metanizacji CO2 dla magazynowania energii elektrycznej z OZE poprzez produkcję SNG (syntetycznego gazu ziemnego). Partnerami są w tym przedsięwzięciu TAURON Wytwarzanie S.A. (lider) oraz CEA (Francja), ATMOSTAT (Francja), AGH, IChPW, RAFAKO, WTT oraz firma Exergon; projekt jest realizowany ze wsparciem KIC InnoEnergy.

W ramach realizacji projektu powstanie układ umożliwiający wykorzystanie dwutlenku węgla z bloków węglowych elektrowni oraz nadmiarowej energii ze źródeł odnawialnych do produkcji metanu. Dla potrzeb układu pilotażowego, budowanego w ramach projektu, dwutlenek węgla będzie pochodzić z pilotażowych instalacji wychwytywania CO2 ze spalin, jakie TAURON Wytwarzanie S.A. zbudował w ramach wcześniejszych projektów badawczych w swoich elektrowniach

Instalacje CCS

Mobilna instalacja pilotażowa aminowego usuwania CO2 ze spalin – projekt realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – znajduje się w Elektrowni Łaziska.

TAURON Polska Energia był pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która rozpoczęła badania w warunkach rzeczywistych (przemysłowych) nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin elektrowni. Projekt realizowany był przy współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Doświadczenia zdobyte w trakcie badań pozwoliły na opracowanie założeń procesowych do budowy instalacji usuwania CO2 ze spalin w skali demonstracyjnej, a zbudowana w ramach projektu instalacja pilotażowa jest wykorzystywana w kolejnych projektach badawczo-rozwojowych.

Druga pilotażowa instalacja wychwytu CO2 zlokalizowana została w Elektrowni Łagisza. Badania prowadzone były przy użyciu instalacji zmiennociśnieniowego wychwytu CO2 ze spalin. Zadanie realizowane zostało przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, któremu przewodniczyła Politechnika Częstochowska.

Instalacja redukcji emisji rtęci

Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach pyłowych zbudowana została w Elektrowni Łaziska. Dzięki temu badania prowadzone były z wykorzystaniem rzeczywistych spalin z pracującego bloku energetycznego.

Zakres przeprowadzonych badań naukowych obejmował dozowanie sorbentów pylistych do nieodpylonych spalin kotłów pyłowych w celu przeprowadzenia reakcji wiązania związków rtęci z sorbentami. Celem prac badawczych jest umożliwienie jednostkom wytwórczym przygotowania pod względem technologicznym do planowanego zaostrzenia regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.