Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Krajowy Program Ochrony Powietrza

W Ministerstwie Środowiska powołany został Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), którego podstawowym zadaniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 27 października 2016 roku w Warszawie.

750x200 doublebillboard zaproszenie big

Obecny na spotkaniu Paweł Sałek – wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP zwrócił uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych. – powiedział wiceminister Sałek.

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza został utworzony
w celu realizacji zadań na poziomie krajowym. Komitet ma przede wszystkim koordynować realizację wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, oraz monitorować stan ich zaawansowania.

Przy Komitecie powstaną zespoły robocze do spraw legislacyjnych, strategicznych, finansowych, rozwojowych oraz techniczno-technologicznych. Ich zadaniem będzie wzmocnienie systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce poprzez podjęcie efektywnych i zintegrowanych działań naprawczych zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym. Kluczowym zespołem, który powstanie jako pierwszy, będzie międzyresortowy zespół do spraw legislacyjnych, który przeanalizuje możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie.

W spotkaniu Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza uczestniczyli również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Powietrze w Polsce.

Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie
w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

W Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.