Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ministerialny grant o wpływie lądowych farm wiatrowych na człowieka – ostatni dzwonek

Ministerialny grant o wpływie lądowych farm wiatrowych na człowieka – ostatni dzwonek

Tylko do 5 czerwca do godziny 15.00 można nadsyłać aplikacje na grant Ministerstwa Rozwoju. Projekt dotyczy przygotowania raportu oraz usługi doradczo-konsultacyjnej w ramach określania stopnia oddziaływań elektrowni wiatrowych na ludzi oraz warunków ich lokowania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Czy te badania pomogą w zniesieniu zasady 10H?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wykonawca oprócz analizy tych oddziaływań, będzie musiał też zreflektować możliwe rozwiązania, z którymi się wiążą oraz zaproponować dobre praktyki, które można wdrożyć w Polsce. Działania te mają pomóc między innymi w optymalizacji procesu budowy lokalnych elektrowni wiatrowych oraz w rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania energii z wiatru.

Wpływ działania elektrowni wiatrowej na człowieka

W ramach realizacji zadania, wybrany wykonawca będzie musiał dokonać analizy możliwych rodzajów oddziaływań na zdrowie człowieka, które powoduje elektrownia wiatrowa, uwzględniając prawdopodobieństwo faktycznego ich wystąpienia i zakres dolegliwości dla zdrowia ludzkiego. W szczególności chodzi o: oddziaływania akustyczne (hałas i infradźwięki), migotanie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, drgania i wibracje, odpadanie i miotanie oderwanych części elektrowni (w tym także lód, czy zmrożony śnieg) oraz zagrożenia w przypadku awarii instalacji. 

Opracowania zastane

Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że wykonawca szczegółowo sprawdzi aktualną literaturę naukową, a ponadto uwzględni opracowania „Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych” autorstwa Grzegorza Pojmańskiego oraz „Farma wiatrowa jako sąsiad społeczności wiejskiej. Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych”, autorstwa Barbary Lebiedowskiej. Dodatkowo, w ramach grantu, zalecana jest znajomość raportów Najwyższej Izby Kontroli dot. przygotowania i realizacji inwestycji elektrowni i farm wiatrowych z 2014 i 2016 oraz stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące elektrowni wiatrowych.

Oprócz tego, wykonawca ma dokonać przeglądu najlepszych praktyk, dopuszczalnych norm i metodyk funkcjonujących w szczególności w innych krajach Unii Europejskiej, których celem jest łagodzenie efektów oddziaływań wspomnianych powyżej. Ma to dotyczyć wyznaczania minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, wyznaczania poziomu oddziaływań hałasu i infradźwięków, które wiatraki generują, badań nasilenia migotania światła i refleksów świetlnych oraz badań promieniowania elektromagnetycznego, które elektrownie wiatrowe mogą generować oraz wyznaczonych norm w tym zakresie. 

Refleksja nad prawem polskim (i 10H?)

Osoba lub instytucja, której grant zostanie przyznany, będzie musiała również dokonać przeglądu krajowych przepisów prawnych i wytycznych w celu ich dostosowania do wyników przeprowadzonych badań. Wiąże się to z przygotowaniem zestawu dobrych praktyk i określenie dopuszczalnych poziomów oddziaływań wynikających z działania elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka i na środowisko. W końcu, ma też ustalić sposoby ograniczenia ich negatywnych skutków, choćby poprzez propozycję zmian środków technicznych albo zmian prawnych. 
Realizacja grantu ma potrwać 10 tygodni od momentu podpisania umowy. Aplikacje można składać drogą elektroniczną. Szczegóły dostępne są tutaj.

Źródła: biznesalert.pl, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.