Nowelizacja ustawy o odpadach. Przedstawiono projekt zgodny z przepisami UE

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Głównym celem zmian jest dostosowanie regulacji krajowych do prawa unijnego dotyczącego odpadów opakowaniowych i ich składowania.

Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywy odpadowe UE z 2018 roku dotyczą powstawania odpadów. Obejmują m.in. problem marnotrawienia żywności, zanieczyszczania środowiska lądowego i wodnego oraz recyklingu

Państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania tych problemów, a także do odpowiedniego raportowania ich wyników Unii. 

Z tego powodu Unia Europejska wprowadza wytyczne dotyczące rocznych sprawozdań na temat wdrażania i pomiaru środków w zakresie ponownego użycia opakowań oraz zapobiegania marnowaniu żywności.

Składowanie odpadów

Dyrektywy UE dotyczące składowania odpadów zakładają, że od 2030 roku wszystkie odpady nadające się do poddania recyklingowi lub innemu procesowi odzysku nie będą przyjmowane na składowisko (z wyjątkiem odpadów, których składowanie daje wynik najlepszy dla środowiska).

Ponadto państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia działań zmniejszających ilość składowanych odpadów komunalnych do nie więcej niż 10% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (do 2035 roku). 

Cel ustawy

Zmiany w ustawie mają skutkować:

  • zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych, dzięki czemu większa ich ilość pozostanie dla przyszłych pokoleń;
  • większą dostępnością i większym wykorzystaniem surowców wtórnych w produkcji towarów;
  • zwiększeniem liczby miejsc pracy w sektorze gospodarki odpadami;
  • ograniczeniem ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca;
  • ograniczeniem negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko;
  • łatwiejszą kontrolą przedsiębiorców przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: portalkomunalny.pl