Opinia IEO o projekcie nowelizacji Ustawy o OZE

Według oceny Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) projekt nowelizacji ustawy o OZE z 13 lipca br. jest bardziej korzystny od projektu nowelizacji z maja br. Instytut wskazuje równocześnie, że niektóre przepisy budzą wątpliwości. Opinia IEO  to część monitoringu ustawy  o OZE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów i procesu jej wdrażania.

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) odnosi się wyłącznie do kwestii, które zdaniem IEO, wydają się najważniejsze do wzięcia pod uwagę jeszcze na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Natomiast dokładniejsze analizy przepisów oraz uzasadnienia i oceny skutków regulacji (OSR) zostaną przygotowane w terminie późniejszym, w ramach ciągłego monitorowania przez IEO ustawy o OZE.

Zgodnie z oceną Instytutu obecny projekt nowelizacji, datowany na 13 lipca, jest znacznie korzystniejszy dla producentów energii z OZE w mikroinstalacjach. Wycofane zostały propozycje wypaczające sens sejmowej poprawki prosumenckiej. Utrzymano pierwotnie proponowane stawki taryf, usunięto  wzór według  którego obywatele mieli pod groźbą kary za pomyłkę liczyć poziom wsparcia, odpowiedzialność za bilansowanie jest po stronie operatora, a nie klienta-prosumenta. W efekcie  znaczna część zgłaszanych uprzednio przez Instytut Energetyki Odnawialnej postulatów została uwzględniona. Ogólnie można ocenić pozytywnie kierunek w jakim obecnie zmierza nowelizacja oraz dążenie Ministerstw Gospodarki do doprecyzowania przepisów związanych z poprawką prosumencką oraz jej lepszego umocowania w zapisach ustawy. W dalszym ciągu jednak szereg przepisów budzi wątpliwości.

IEO podkreśla m.in. skomplikowaną procedurę uruchamiania mikroinstalacji i występuje przeciwko zbędnej komplikacji i nadmiernemu obciążaniu użytkowników mikroinstalacji zobowiązaniami wobec różnych instytucji. Niezrozumiałe, według Instytutu, jest także postulowane przez MG ograniczenie możliwości sprzedaży energii z mikroinstalacji do określonego wolumenu energii przypadającego na jednostkę zainstalowanej mocy. Wpływa on na zatrzymanie tempa rozwoju nowych technologii i innowacyjnego przemysłu OZE, zwłaszcza w zakresie źródeł zależnych od pogody. Zdaniem IEO powinien zostać w całości usunięty. Największą wątpliwość, według IEO, budzi podważanie 15-letni okresu wsparcia, jakim są zielone certyfikaty. Zgodnie z ustawą OZE, taryfy gwarantowane mają dla danej mikroinstalacji obowiązywać na niezmienionym poziomie, a ewentualne zmiany wysokości taryf mają dotyczyć tylko instalacji uruchomionych po wprowadzeniu tych zmian. Nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada wykreślenie z ustawy przepisów gwarantujących 15-letnie, niezmienne wsparcie dla mikroinstalcji. W ich miejsce wprowadza regulację, która umożliwia zmianę taryfy gwarantowanej dla uruchomionych wcześniej mikroinstalacji. IEO twierdzi jednak, że przepis ten – jako niespójny z OSR – może być jedynie niedopatrzeniem, które powinno być skorygowane do poprzedniego zapisu.

Opinia zostanie przekazana do Ministerstwa Gospodarki w celu ewentualnego wykorzystania oraz udostępniona opinii publicznej.

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o projekcie nowelizacji Ustawy o OZE.