Polski Solar Holding nie spłaca zobowiązań

Polski Solar Holding miał w planach zrealizować budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Po wprowadzeniu do ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2016 roku zapisu dotyczącego klastrów energii, które stworzyły możliwość do współpracy samorządów z firmami z branży OZE, spółka planowała zrealizować inwestycje razem z gminami z Dolnego Śląska.

Łącznie projekty klastrowe realizowane z inicjatywy Polski Solar Holding objęły 25 dolnośląskich gmin. Polski Solar Holding miał zrealizować w Jeleniej Górze farmę fotowoltaiczną w kształcie jelonka o mocy 10 MW na wydzierżawionych terenach gminnych. Koszt projektu szacowany był na 37 mln złotych netto. Inwestycja miała być elementem działań realizowanych w ramach Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnej, który powstał w październiku 2017 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycje PSH miały być finansowane z emisji obligacji. Zarząd zapewniał, że środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój projektów elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w ramach spółek koordynujących klastry energii oraz spółek komunalnych będących członkami klastrów energii. Po wybudowaniu gminnych farm fotowoltaicznych, spółka miała otrzymać 49%. udział w dochodach ze sprzedaży energii elektrycznej.

Niespłacone obligacje Polski Solar Holding

Polski Solar Holding nie dotrzymał terminu spłaty i nie przygotował żadnych komunikatów, z których obligatariusze mogliby się dowiedzieć, kiedy uzyskają obiecane środki. W rozmowie z portalem Gramwzielone.pl jeden z obligatariuszy zauważa, że “sytuacja finansowa Polski Solar Holding i spółki-matki – Polski Solar SA – jest nieznana, gdyż oba podmioty jeszcze nie złożyły sprawozdań finansowych do KRS, a PSH nie udostępnił obligatariuszom – pomimo wezwań – rocznego audytowanego sprawozdania finansowego za rok 2018”.

Emisja obligacji serii A była emisją prywatną, którą adresowano do 149 osób, z kolei obligacje serii B rozprowadzono w ramach emisji publicznej. Pierwszą serię obligacji o wartości 1,59 mln zł wyemitowano w grudniu 2016 roku. W lipcu 2017 roku PSH wyemitował drugą serię obligacji serii B – na okaziciela – o łącznej wartości 1,8 mln zł. Termin zapadalności obligacji został ustalony na 10 lipca bieżącego roku. Zabezpieczeniem niewykupionych obligacji serii A miał być zastaw na udziałach emitenta oraz poręczenie udzielone przez Polski Solar S.A.

W zakresie niespłaconych obligacji serii B Kancelaria Lextra wystąpiła w ubiegłym miesiącu bieżącego roku z wezwaniem do zapłaty wobec Polski Solar Holding. – W ramach realizacji obowiązków Administratora Zabezpieczeń na bieżąco odpowiadamy na wszelkie zapytania obligatariuszy oraz informujemy o ich uprawnieniach. Ponadto w każdym tygodniu w komunikacji kierowanej do Zarządu spółek Emitenta i Poręczyciela, żądamy uregulowania wierzytelności wobec obligatariuszy i przekazywania wyjaśnień w zakresie terminu spłaty zobowiązań wynikających z obligacji – poinformowała Kancelaria Lextra.

źródło: gramwzielone.pl