Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ranking Miast Zrównoważonych 2021 rozstrzygnięty!

miasta zrownowazone

Ranking Miast Zrównoważonych 2021 rozstrzygnięty!

11 maja, podczas Konferencji Miasta Zrównoważone zaprezentowano zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badanie oceniło 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Poznaj liderów.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport „Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie władzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021 w wersji online jest dostępny do pobrania na stronie Arcadis.

Trzy zrównoważone obszary

Ranking skonstruowano na podstawie wskaźników. Każdy z nich odpowiada jednemu z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka. W obrębie każdego z trzech obszarów wyodrębnione zostały dziedziny. Łącznie w tych kategorii określono 19 dziedzin i zdefiniowano 45 wskaźników szczegółowych. 

Ranking jest znakomitym sprawdzianem dla władz miejskich pokazującym, jak w przeciągu ostatnich kilku lat, poszczególne miasta radziły sobie w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju. Walka z zanieczyszczeniem powietrza, skutkami zmian klimatu, nadmiernym zużyciem zasobów, konieczność poprawy jakości środowiska czy starzenie się społeczeństwa to istotne wyzwania, jakie stoją przed włodarzami miast. Zauważamy, że projekty, w które zaangażowany jest Arcadis często przyczyniają się do realizacji tych wyzwań – powiedział Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu w Arcadis. 

Społeczeństwo

Ocena zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym koncentruje się na jakości życia obecnie i w perspektywie dla przyszłych pokoleń. Elementy takie jak zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacja stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju społecznego. Ponadto wskaźniki w obszarze rozwoju społecznego pozwalają na ocenę miast pod względem demografii, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców.

SPOLECZENSTWO

Środowisko

Obszar Środowiska w znacznej mierze koncentruje się na tych cechach przestrzeni miejskiej, które w dużym stopniu wpływają na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców miasta. Są to przede wszystkim: dobra jakość powietrza, wrażliwość na zmiany klimatu, obecność zieleni w strukturze miejskiej. Niezwykle istotne kwestie dotyczą również wykorzystania zasobów, racjonalnej gospodarki odpadami, dostępności do urządzeń sieciowych, a także planowania przestrzennego.

SRODOWISKO

Gospodarka

Obszar Gospodarki koncentruje się na kondycji ekonomicznej miasta, wykorzystując wskaźniki odnoszące się do wydatków inwestycyjnych miast, sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości mieszkańców, wartości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na realizację projektów, a także stanu infrastruktury transportowej w miastach. Wskaźniki te określają, jaki poziom w rozwoju gospodarczym osiągnęły miasta, ale także wskazują możliwości dalszego ich rozwoju.

GOSPODARKA

Liderzy zrównoważonego rozwoju

Na podstawie wyników oceny wskaźników i dziedzin wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w klasyfikacji ogólnej oraz po jednym zwycięskim mieście w każdym z trzech obszarów. 

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła Warszawa. Na drugiej pozycji uplasował się Toruń, a tuż za nim Zielona Góra. Ponadto Warszawa zwyciężyła również w obszarze Społeczeństwo i Gospodarka. Natomiast liderem w obszarze Środowisko został Koszalin. 

Inicjatywa ponownego opracowania „Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis” zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ nie tylko poszerza możliwości analityczne tworzonego przez Arcadis od kilku lat swoistego OBSERWATORIUM postępów we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale także dobrze wpisuje się w aktualny kontekst strategiczny, zarówno globalny, europejski jak i krajowy, a także w dotychczasowe doświadczenia pomiaru implementacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w odniesieniu do obszarów miejskich – powiedział prof. dr hab. Tadeusz Borys z Uniwersytetu Zielonogórskiego, i dodał: – Obszary te i ich rozwój w kierunku równoważenia trzech sfer – społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej mają coraz większe znaczenie w każdej skali – ogólnoświatowej, krajowej, regionalnej, a zwłaszcza lokalnej. Związane to jest z rosnącą odpowiedzialnością samorządów miast za jakość życia mieszkańców, spójność funkcjonowania wymienionych sfer życia miasta oraz skutki postępującej urbanizacji. 

Już niebawem w naszym portalu ukaże się wywiad z organizatorami Konferencji!

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.