Rząd przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęty 18 sierpnia br. przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja) stanowi pierwszy krok do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. W nowelizacji doprecyzowano między innymi przepisy odnośnie lokalizacji obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

Samo przygotowanie projektu nowelizacji ustawy jest wynikiem realizacji obowiązku nałożonego na ministra infrastruktury i rozwoju, który dotyczy przeglądu i analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w obszarze kształtowania ładu przestrzennego. Projekt noweli służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Zgodnie z informacją Kancelarii Rady Ministrów, między innymi w przypadku obiektów wytwarzających energię z OZE podstawą lokalizacji będzie plan miejscowy, co w połączeniu z konsultacjami społecznymi, powinno przyczynić się do zmniejszenia konfliktów związanych z powstawaniem takich inwestycji.

Zdaniem rządu rozwiązanie to pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie społeczności lokalnych i miast oraz będzie miało istotne znaczenie dla stanu przestrzeni publicznej. W nowelizacji założono zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni. Wprowadzony został obowiązek konsultacji z mieszkańcami prac planistycznych przed przygotowaniem projektu studium i planu miejscowego. Oznacza to angażowanie się społeczności lokalnych we wczesnej fazie prac – na etapie koncepcji, idei i projektowania rozwiązań przestrzennych. Według autorów nowelizacji obecnie włączanie się społeczności lokalnej w procedurę planistyczną odbywa się na jednym z ostatnich jej etapów.

Istotne dla energetyki odnawialnej jest doprecyzowanie obowiązku informowania o dokumentach, które są ważne dla ustaleń aktów planistycznych, takich jak np. prognoza oddziaływania na środowisko, opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wynika z tego lepsza jakość dokumentacji oraz ograniczenie konfliktów społecznych spowodowanych brakiem konsultacji w kwestiach dotyczących między innymi lokalizacji farm wiatrowych.

Projekt dostępny tutaj.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Zwiększenie produkcji biomasy dzięki osadom ściekowym

Następny artykuł

RWE odnotowuje wzrost zysków „zielonej” spółki

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , ,