Rząd przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęty 18 sierpnia br. przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja) stanowi pierwszy krok do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. W nowelizacji doprecyzowano między innymi przepisy odnośnie lokalizacji obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

Samo przygotowanie projektu nowelizacji ustawy jest wynikiem realizacji obowiązku nałożonego na ministra infrastruktury i rozwoju, który dotyczy przeglądu i analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w obszarze kształtowania ładu przestrzennego. Projekt noweli służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zgodnie z informacją Kancelarii Rady Ministrów, między innymi w przypadku obiektów wytwarzających energię z OZE podstawą lokalizacji będzie plan miejscowy, co w połączeniu z konsultacjami społecznymi, powinno przyczynić się do zmniejszenia konfliktów związanych z powstawaniem takich inwestycji.

Zdaniem rządu rozwiązanie to pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie społeczności lokalnych i miast oraz będzie miało istotne znaczenie dla stanu przestrzeni publicznej. W nowelizacji założono zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni. Wprowadzony został obowiązek konsultacji z mieszkańcami prac planistycznych przed przygotowaniem projektu studium i planu miejscowego. Oznacza to angażowanie się społeczności lokalnych we wczesnej fazie prac – na etapie koncepcji, idei i projektowania rozwiązań przestrzennych. Według autorów nowelizacji obecnie włączanie się społeczności lokalnej w procedurę planistyczną odbywa się na jednym z ostatnich jej etapów.

Istotne dla energetyki odnawialnej jest doprecyzowanie obowiązku informowania o dokumentach, które są ważne dla ustaleń aktów planistycznych, takich jak np. prognoza oddziaływania na środowisko, opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wynika z tego lepsza jakość dokumentacji oraz ograniczenie konfliktów społecznych spowodowanych brakiem konsultacji w kwestiach dotyczących między innymi lokalizacji farm wiatrowych.

Projekt dostępny tutaj.